R

Rabies Immune Globulin Renamine ReVia Ringer's Solution Rogaine
Rabies Immune Globulin Human Renova R-Gene Risperdal Romazicon
Rabies Vaccine Requip Rheumax Risperidone Ropinirole HCl
Rabies Vaccine Adsorbed Reserpine Rho (D) Immune Globulin Ritalin Rovamycin
Rabies Vaccine Human Diploid Cell Resorcin Rho (D) Immune Globulin Human Ritalin-SR Rowasa
Ranitidine HCl Resorcinol RhoGAM Ritordine Hcl Roxanol
Rapifen RespiGam Rhogam Rivanol RSV Immune Globulin
Razepam Restoril  Rifadin Rivotril Rubelis  Virus Vaccine Live Attenuated 
Recombivax HB Resulax Rifampicin   Robaxin Rubella Vaccine
Regitine Retin-A Rifampin Robinul Rudivax
Regonol Retinoic Acid RIG Robitussin Rythmodan
Relaxa-Tabs Retinol Rimactane Rocaltol Rythmol
Relefact TRH  Retrovir  Ringer's Lactated Rocephin  

 

                                                               Rabies Immune Globulin

           (R) 

 RIG, Rabies Immune Globulin Human

(HRIG), Hyperab, Imogam

طبقه بندی

گروه دارویی: ایمن سرمImmune Serum) ),گروه درمانی:پروفیلاکسی هاری, گروه مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی

Inj:  150U/ml  (2&10 ml /vial)

موارد،روش ومقادیر مصرف  

 تماس با هاری

بالغین وکودکان:  20IU/kgدرزمان دوز اول واکسن هاری.انفیلتراسیون نصف دوز در محل زخم. بقیه IM(ترجیحا ناحیه گلوتئال).واکسن هاری وRIGرا در یک جا تجویز نکنید.

موارد منع مصرف

زمانی که درمان با واکسن شروع شده است دوزهای تکراری RIGتجویز نکنید.

عوارض جانبی

 شایع: راش    خطرناک: سندرم نفروتیک؛ آنافیلاکسی, آنژیوادم

ملاحظات پرستاری

 بررسی

سابقه گاز گرفته شدن توسط حیوانات, سابقه آلرژی های مختلف وسابقه واکنش نسبت به ایمن سازی. سوال از بیمار در مورد آخرین واکسیناسیون کزاز؛بسیاری از کلینیسینها در این زمان, دوز بوستر تجویز می کنند. این فراورده در بیماران دارای حساسیت مفرط به تیمروزال یا سابقه واکنش آلرژیک به فراورده های ایمن گلوبولین انسانی ومبتلایان به کمبود  IgA با احتیاط مصرف میگردد. این ایمن گلوبولین را فقط با واکسن هاری ودرمان موضعی فوری زخم بکار برید.از تجویز واکسن هاری وRIGدر یک سرنگ یا در یک محل بپرهیزید.هر چه سریعتر بعد از تماس بیمار با هاری یا در طی هفت روز تجویز کنید. هشدار: این ایمن سرم,باعث ایمنی غیر فعال یا پاسیو میگردد.آن را با واکسن هاری اشتباه نکتید.واکسن هاری یک سوسپانسیون از میکروارگانیسمهای کشته شده است که باعث ایمنی فعال یا اکتیو می گردد.هر دو دارو اغلب با هم وجهت پروفیلاکسی بعد از تماس با حیوانات هار تجویز میشوند.

تجویز

 از تجویز واکسن ویروسی زنده در طی 3 ماه از تجویز RIGبپرهیزید.مقادیر زیاد(5ml),فقط در بالغین تجویز می گردد.تزریق را در ربع فوقانی خارجی ناحیه گلوتئال انجام دهید.بیش از 5ml را در یک محل تزریق IM نکنید بلکه در دوز منقسم ودر دو جای مختلف تزریق کنید.زخم را بطور کامل با آب و صابون بشویید واین بهترین پزوفیلاکسی بر علیه هاری است.

اجرا و آماده سازی

 اپی نفرین یک در هزار برای مقابله با آنافیلاکسی را قبلا آماده نمایید.

آموزش بیمار/خانواده

ممکن است واکنش های موضعی در محل تزریق بروز کنند. در صورت بروز واکنشهای موضعی شدید ومقاوم, فورا تجویز کننده را مطلع سازید.ممکن است نیاز به تزریق تتانوس (کزاز) هم باشد.در مراقبت از زخم دقت کنید. از دستکاری زخم پرهیز کنید.

                                                                                                   Rabies Vaccine

(R)

I. Rabies Vaccine Adsorbed

II. Rabies Vaccine Human Diploid Cell

(HDCV): Imovax Rabies Vaccine

طبقه بندی

  گروه دارویی:واکسن    گروه درمانی:واکسن ویروسی     گروه مصرف در حاملگی : C

اشکال دارویی                                                                         

I. Inj: 1ml (Single-Dose Vial)

II. IM Inj: 2.5IU/ml (Single-Dose Vial+ Diluent)

 ID Inj: 0.25IU Rabies Ag/Dose

موارد،روش ومقادیر مصرف

ایمن سازی پروفیلاکتیک هاری  قبل از تماس در افراد پر خطر

بالغین و کودکان:    . 1ml IM:Adsorbedدر روزهای 0, 7 و21 یا28 برای مجموعا 3 تزریق.چک کردن بیماران با خطر افزایش یافته هاری هر 6 ماه وتجویز دوز بوسترprn  1ml IM  برای نگهداری تیتر کافی سرمی . HDCV : سه تزریق  0.1ml داخل درم یا 3 تزریق 1ml IM.دوز اول روز 0 (روز اول واکسیناسیون)، دوز دوم روز 7 و دوز سوم روز 21 یا 28. چک کردن تیتر Abهر 6ماه در افراد در تماس با هاری در محل کار.چک کردن تیتر Ab هر دو سال در افراد با خطر تماس مداوم . در صورت کافی نبودن تیتر ، تجویز یک دوز بوستر.  پروفیلاکسی بعد از تماس با هاری . بالغین وکودکان بدون واکسیناسیون قبلی علیه هاری:20IU/kg  از RIG  انسانی  (HRIG),IMو5 تزریق 1mlاز واکسن  Adsorbed,IMهرکدام در روز 0,3,7,14 و 28.   بالغین وکودکان با واکسیناسیون قبلی بر علیه هاری: دو تزریق  1mlاز واکسن هاری   Adsorbed ,IMهر کدام در روز و3. HRIG تجویز نمی شود.

موارد منع مصرف

Adsorbed: واکنش آلرژیک مهلک قبلی به واکسن وترکیبات ان از جمله تیمروزال. HDCV: بعد از تماس منع مصرف ندارد.ناخوشی تب دار حاد ازموارد منع مصرف در افرادی است که قبلا در معرض هاری قرار گرفته اند.

عوارض جانبی

 شایع: سردرد، گیچی، خستگی؛ درد شکم، تهوع؛ تب خفیف (Adsorbed)؛ تب وبیماری سرم (HDCV)؛ درد، اریتم،  تورم وخارش محل تزریق HDCV. خطرناک: آنافیلاکسی

ملاحظات پرستاری

بررسی 

این واکسن در بیماران دارای حساسیت مفرط ،  با احطناط تجویز میشود. سابقه حساسیت مفرط ،  آلرژی یا واکنش نسبت به واکسیناسیون را سوال کنید .هشدار: واکسن هاری را با ایمن گلوبولین هاری اشتباه نکنید. این دو ممکن است با هم تجویز شوند .

تجویز

 تزریق IM را در بالغین و کودکان بزرگتر در عضله دلتویید ودر کودکان جوانتر در قسمت وسطی سطح قدامی طرفی ران تزریق نمایید.واکسن   Adsorbed را  IDتزریق نکنید.  واکسن Adsorbed   به طور نرمال به رنگ صورتی روشن است زیرا حاوی فنل رد  (Phenol Red)در سوسپانسیون میباشد. واکنش شدید و جدی نسبت به واکسن هاری را به اطلاع اداره بهداشت برسانید .  هشدار: روش تزریق ID واکسن HDCVرا برای واکسیناسیون هاری بعد از تماس ، مصرف نکنید .  درمان با کورتیکوسترویید را طی واکسیناسیون با HDCV قطع نکنید ،  مگر برای درمان بیماری مورد نظر دیگری، ضرورت داشته باشد .  برخی بیماران در دریافت دوزهای بوستر HDCV ، دچار حساسیت شبه بیماری سرم می شوند که به آنتی هیستامین جواب می دهد.

اجرا و آماده سازی

اپی نفرین یک در هزار را برای مقابله با آنافیلاکسی، قبلا آماده کنید.

آموزش بیمار/ خانواده

واکنش های نامطلوب ناشی از تزریق واکسن را بشناسید وموارد شدید وجدی را فورا گزارش کنید. در صورت بروز گیچی (در مصرف واکسن Adsorbed) ، از رانندگی وفعالیتهای خطرناک بپرهیزید. واکنش خفیف ناشی از واکسن را با داروهای ضد تب وضد التهاب معمولی درمان کنید. در مراقبت از زخم دقت کنید.  هرگونه علایم ونشانه های عفونت رخم را گزارش نمایید .  از دستکاری زخم خودداری کنید. 

Ranitidine HCl

(R)

Zantac

طبقه بندی 

گروه دارویی :آنتاگونیست رسپتور H2    گروه درمانی: ضد اولسر   گروه مصرف در حاملگی:B

اشکال دارویی

FC Tab:150mg

  Inj: 25 mg/2ml 

 موارد،روش ومقادیر مصرف

اولسر دئودنوم ومعده (درمان کوتاه مدت)، ترشح بیش از حد اسید معده مثل سندرم زولینگر-الیسون

بالغین:150mg PO bid یا 300mg hs ، دوزهای تا 6g/d ممکن است در سندرم زولینگر-الیسون تجویز گردد. تزریقی 50mg IV/IM هر 6-8h.

درمان نگهدارنده در اولسر دئودنوم . بالغین :150mg PO hs  پروفیلاکسی اولسر استرس .   بالغین:IV Inf  مداوم150mg  در250ml محلول سازگار با سرعت 6.25mg/h  با پمپ انفونزیون. بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) . بالغین : 150mg PO bid  ازوفاژیت اروزیو . بالغین: 150mg خوراکی qid. خود درمانی در سوزش گهگاهی سر دل، سوء هاضمه اسید,و جراحت معده ، بالغین: 75mg qd-bid ، حداکثر 150mg/24h.

موارد منع مصرف    

حساسیت مفرط به دارو ، سابقه پورفیری حاد

عوارض جانبی 

 شایع:ندارد  ،  خطرناک:لکوپنی گذرا، پان سیتوپنی، گرانولوسیتوپنی ، ترومبوسیتوپنی؛ آنافیلاکسی

ملاحظات پرستاری   

بررسی  

PH  معده(باید بیش از 5 نگهداری شود)   .نسبت I&O,BUN,کراتینین.وضعیت منتال:کنفوزیون،گیجی، دپرسیون، اضطراب، ضعف، ترمور، سایکوز، اسهال، ناراحتی شکمی، زردی وگزارش فوری آنها به تجویز کننده . شکایات GI : تهوع ، استفراغ،  اسهال، کرامپ.

تجویز

با غذا برای طولانی شدن اثر دارو. انتی اسید یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد از رانیتیدین.  تزریق IV بعد از رقیق کردن هر 50 میلی گرم دارو در 20 میلی لیتر کلرید سدیم 9/0 درصد،D5W,D10W,NaCo3 5% LR وبا سرعت 50 میلی گرم یا کمتر در 5 دقیقه یا بیشتر؛ میتوان هر 50 میلی گرم دارو را در 100-50 میلی لیتر محلولهای فوق رقیق نمود وطی 20-15 دقیقه تجویز کرد.

اجرا و آماده سازی 

 نگهداری در درجه حرارت اتاق.  

 ارزیابی 

پاسخ درمانی: کاهش درد شکم.

آموزش بیمار /خانواده

ممکن است ژنیکو ماستی و ناتوانی جنسی بروز کند که برگشت پذیر است. تا پایدار شدن آثار دارو,از فعالیتهای خطرناک و رانندگی پرهیز نمایید. پرهیز از مصرف فلفل سیاه، کافئین،  الکل، قطعات زبر و خشن وغذای بسیار داغ. برای تاثیر دارو باید دوره درمان را کامل کنید ودوزاژ توصیه شده را مصرف نمایید.

Reserpine

(R)

Serpasil, Serpasol

طبقه بندی 

گروه دارویی:آلکالوئید راولفیا    ،  گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون ،  گروه مصرف در حاملگی:D

اشکال دارویی  

 Tab: 0.1mg

موارد،روش ومقادیر مصرف

 هیپرتانسیون بالغین: ابتدا 0.5mg/d PO  وسپس کاهش به 0.1-0.25mg/d . پیران: ابتدا  0.05mg qd  ،  افزایش به میزان 0.05mg هر هفته.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به آلکالوئید های راولفیا، سابقه دپرسیون منتال، اولسر پپتیک فعال، کولیت اولسرو، درمان الکترو کانوالسیو(ECT) ، طی 14 روز از مصرف   MAOIs

عوارض جانبی

 شایع: خواب الودگی، لتارژی، ادم،  احتقان بینی .  خطرناک: دپرسیون تنفسی

ملاحظات پرستاری 

بررسی

آزمونهای عملکرد کلیه در اختلال کلیوی( BUN,کراتینین)   زمان خونریزی (BT)؛چک برای اکیموز، ترومبوسیتوپنی وپورپورا. I&O در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی. وضعیت قلبی:BP  ,نبض؛چک برای هیپوتانسیون  وبرادیکاردی.ادم در پاها و ساق پاهاqd ؛ توزین بیمار qd . تورگور پوست، خشکی مخاطاط برای وضعیت هیدراسیون . علایم CHF : ادم، تنگی نفس ، رالهای مرطوب.

ارزیابی   

پاسخ درمانی : کاهش هیپرتانسیون.

آموزش بیمار / خانواده

پرهیز از رانندگی وفعالیتهای خطرناک در صورت بروز خواب آلودگی. پرهیز از قطع ناگهانی دارو. پرهیز از مصرف فراورده های OTC (ضد سرفه وضد سرما خوردگی) ، مگر با دستور تجویز کننده. گزارش برادیکاردی، گیچی، کنفوزیون، دپرسیون، تب وجراحت گلو. ناتوانی جنسی وژنیکوماستی(بزرگی پستانها)در صورت بروز برگشت پذیرند. احتیاط هنگام برخاستن از حالت نشسته یا خوابیده برای جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک.  بروز آثار داروئی ممکن است 4-2 هفته طول بکشد.

Resorcinol

(R)

Resorcin, Castel

طبقه بندی

 گروه دارویی: کراتولیتیک     گروه درمانی: کراتولیتیک  گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی :Bulk

موارد، روش ومقادیر مصرف

 آکنه وسبوره پوست  .   محلول 2-20%  به طور موضعی وبر حسب نیاز .  توجه: عموما درمانهای دیگر به رزورسینول ترجیح داده می شوند.

موارد منع مصرف

 ناحیه وسیع پوست، مصرف طولانی،  یا غلظت بالا به ویژه در کودکان،  حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

هیپرپیگمانتاسیون، میکزدم، تیره شدن موههای روشن، تحریک پوست.

ملاحظات پرستاری 

تجویز

 این دارو را بر روی سطح وسیع پوست کودکان وشیرخواران،  بویژه با غلظت زیاد مصرف نکنید . از تجویز درازمدت بپرهیزید، زیرا ممکن است به علت اثر ضد تیروئید،  میکزدم ایجاد شود. به علت افزایش پیگمانتاسیون، تجویز این دارو در سیاهپوستان توصیه نمی گردد.

آموزش بیمار / خانواده

دستها را پس از مصرف دارو بشویید . از تماس دارو با چشم جلوگیری کنید . دوزاژ توصیه شده را مراعات کنید . پس از مالیدن مقدار کافی دارو در موضع، مالش دهید .  هیچ وعدهای را حذف یا دو برابر نکنید . بروز عوارض جانبی را گزارش نمائید.

Rho (D) Immune Globulin

(R)

Rho (D) Immune Globulin Human,RhoGAM, Rhogam

طبقه بندی  

گروه دارویی:ایمن سرم    ، (immune serum)  گروه درمانی: پروفیلاکسی آنتی Rho (D) مثبت  ، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

                                                      Inj:300mg/Vial (standard Dose)

Inj: 50mcg/Vial (Microdose)

موارد، روش ومقادیر مصرف

تماس Rh  مثبت (حاملگی فول ترم یا ترمیناسیون حاملگی بعد از 13 هفته)،  تهدید به سقطزنان :یک ویال IM برای هر 15ml از حجم RBC Packed  جنین ورودی به خون بیمار. دوز معمول (استاندارد) بعد از زایمان شیر خوار فول ترم یک ویال میباشد که طی   بعد از زایمان یا سقط جنین تجویز میگردد.اگر قبل از زایمان،  اندیکاسیون تجویز ایمن گلوبولین  Rho (D) وجود داشته باشد,یک ویال(دوز استاندارد) حدود 28 هفتگی حاملگی وویال دوم طی 72 ساعت از زایمان مصرف میشود.  حوادث ترانسفیوژن زنان قبل از یائسگی: با بانک خون یا واحد انتقال خون فورا مشورت نمایید. تعداد ویال (دوز استاندارد) از فرمول زیر استفاده می شود:

                                                                                                       = تعداد ویال   

                     هماتوکریت واحد دهنده                 حجم خون تعویضی                  

                                      15

این دوزباید طی 72 ساعت تجویز شود. ختم حاملگی (خود به خود یا القای سقط یا حاملگی نابجا) با سن 12 هفته یا کمترزنان: یک ویال از میکرودوزIM ، ترجیحا در 3 ساعت یا تا 72 ساعت بعد از سقط . آمینو سنتز یا ترومای شکمی در حاملگی زنان: دوزاژ بر اساس هموارژی جنینی مادری

موارد منع مصرف

بیماران Rho(D) یا D مثبت, ایمونیزاسیون قبلی با فاکتور خونی Rho (D)   .آنافیلاکسی یا واکنش سیستمیک شدید به گلوبولین انسانی

عوارض جانبی 

 شایع : ندارد  ،     خطرناک: ندارد

ملاحظات پرستاری

 بررسی

سابقه هر گونه آلرژی وواکنش به واکسیناسیون یا ایمن گلوبولین. این فراورده در بیماران مبتلا به کمبود IgA با احتیاط کامل صورت میگیرد. هشدار:فورا بعد از زایمان،  نمونه خون بند ناف نوزاد را به آزمایشگاه بفرستید تا گروه خونی کراس مچ انجام گیرد.اطمینان حاصل کنید که مادرRho (D) وD منفی است. دارو را مطابق دستور وفقط در صورتی به مادر تجویز کنید که نوزاد Rho (D) یا D مثبت باشد. تجویز را می توان در طی 72 ساعت از زایمان انجام داد . این سرم ایمنی باعث ایمنی غیرفعال (پاسیو) در بیمار می شود که در معرض خون جنین Rho (D)  مثبت در طی حاملگی  قرار گرفته باشد واز تشکیل آنتی بادی مادری(ایمنی فعال یا اکتیو) جلوگیری می کند، زیرا این آنتی بادی ها در حاملگی های Rho (D)  مثبت بعدی می توانند خطرناک باشند.

تجویز

واکسیناسیون با ویروس زنده را تا 3 ماه بعد از دریافت این ایمن گلوبولین به تعویق اندازید .نوع میکرودوز این ایمن گلوبولین در بیمارانی تجویز می گردد که تحت عمل سقط درمانی قرار می گیرند یا قصد سقط جنین  تا 12 هفتگی حاملگی را دارند مگر مادر Rho (D) یا (D)  مثبت باشدیا آنتی بادی Rh  داشته باشد یا پدر یا جنین Rh  منفی باشند.

اجرا / آماده سازی

 اپی نفرین یک در هزار را برای مقابله با آنا فیلاکسی ، قبلا آماده کنید.

آموزش بیمار / خانواده

علت تزریق این گلوبولین ایمنی و چگونگی حفاظت در حاملگی های بعدی. واکنش های نامطلوب ناشی از تزریق  این گلوبولین ایمنی. تزریق روگام با خطر انتقال HIV  همراه نیست.

Rifampin

 (R)

Rifampicin   , Rifadin , Rimactane

طبقه بندی

گروه داروئی:  مشتق نیمه صناعی ریفامایسین     B (آنتی بیوتیک ماکرو سیکلیک)      گروه درمانی : ضد سل    گروه مصرف در حاملگی :C

اشکال داروئی 

 Cap:150,300mg

Oral Drop: 153mg /ml

For Inj:600mg

موارد،روش ومقادیر مصرف

  درمان اولیه سل ریوی . بالغین:600mg qd PO/IV (دوز خوراکی 1 ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا) کودکان:10-20mg/kg   qd PO/IV  (دوز خوراکی 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا) . حداکثر 600mg/d. دوره درمان 9-6 ماه . کاریرهای بدون علامت مننگوکوک بالغین: 600mg PO bid برای 2 روز. شیر خواران وکودکان  بیش از 1 ماه :10mg/kg bid PO برای 2 روز. پروفیلاکسی همو فیلوس انفولانزا تیپ B . بالغین و کودکان:20mg/kg (تا 600mg) یک بار در روز برای 4 روز متوالی. جذام (غیر قطعی) بالغین:600mg PO  یک بار در ماه، معمولا با دیگر داروها.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو   

عوارض جانبی      

 شایع:غیر طبیعی شدن گذرای LFTs

خطرناک: پانکراتیت؛ نارسائی حاد کلیه ؛ ترومبو سیتوپنی، لکوپنی گذرا؛ سمیت کبدی؛شوک

ملاحظات پرستاری

  بررسی  

 برای عفونت: کشت خلط,صداهای ریوی.نشانه های آنمی:HCT,  Hgb ، خستگی.آزمونهای کبدی هفتگی : ST,ALT ، بیلیروبین.آزمونهای کلیوی قبل از شروع درمان وسپس هرماه:BUN ،کراتینین، برون ده ادراری، وزن مخصوص ادرار، U/A . وضعیت کبدی:کاهش اشتها،زردی، ادرار تیره، خستگی.

تجویز

 بعد از تهیه نمونه های C&S ؛تهیه این نمونه ها هر ماه برای تعیین مقاومت میکروبی.  PO با معده خالی،  یک ساعت ac یا دو ساعت pc. با ضد استفراغ در صورت بروز استفراغ.

تزریق IV بعد از رقیق کردن هر 600 میلی گرم دارو  در 10 میلی لیتر آب استریل تزریقی (غلظت 60mg/ml ) ، تکان دادن دارو ،  کشیدن دوز ورقیق کردن در 100 یا 500 میلی لیتر D5W یا کلرید سدیم 9/0 درصد وتجویز به صورت انفونزیون طی 3 ساعت ، یا در صورت رقیق کردن در 100 میلی لیتر طی نیم ساعت .

ارزیابی  

 پاسخ درمانی: کاهش علایم TB ،  منفی شدن کشت .

آموزش بیمار / خانواده

مصرف دارو با دوزاژ توصیه شده وتکمیل دوره درمان . برنامه درمانی را دقیقا مراعات نمایید.عود ممکن است بروز کند.  از مصرف الکل پرهیز نمایید. ممکن است ادرار، مدفوع ، بزاق ، خلط ،عرق و اشک به رنگ قرمز نارنجی در آیند؛ ممکن است لنزهای تماسی نرم رنگ دائمی پیدا کنند.علایم شبه آنفولانزا را گزارش کنید: خستگی بیش از حد ، بی اشتهایی ، استفراغ ، جراحت گلو؛خونریزی غیر معمول، تغییر رنگ پوست و چشمها به رنگ زرد.

Ringer's Lactated

                (R)

 طبقه بندی

 گروه دارویی: محلول الکترولیت, کربو هیدرات   ،  گروه درمانی: جایگزین الکترولیت مایع  ،  گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

  Inf Solu :500,1000ml (Na = 130, K = 4 ,Ca = 3, Cl =109 ,

Lactate = 28mEq/L)                                                                                   

موارد، روش ومقادیر مصرف  

 جایگزینی مایع و الکترولیت:بالغین و کودکان:دوزاژ در افراد مختلف کاملا متفاوت است . اجزا این محلول نسبت به محلول رینگر به خون نزدیکتر است.معمولا 15-3 L (2-6% وزن بدن)طی 18-24 h انفونزیون وریدی می شود.

موارد منع مصرف 

 نارسایی کلیه بجز موارد اورژانس نیاز به افزایش حجم

عوارض جانبی  

 شایع : ندارد     خطرناک : ندارد

ملاحظات پرستاری

بررسی  تعدل اسید- باز (ABGs ):انفونزیون مقادیر زیاد باعث عدم تعادل اسید-باز میشود؛ مصرف این محلول در اسیدوز لاکتیک ممنوع است.  بررسی عملکرد کلیه : مصرف این محلول در نارسایی کلیه ممنوع است، مگر در موارد اورژانس برای افزایش حجم خون.  الکترولیتها:Na  ,K , Ca ,Cl ؛ این محلول ممکن است باعث افزایش این یونها در خون گردد.

تجویز

این محلول را در اختلال عملکرد کلیه ,CHF ، هیپو پروتئینمی و ادم ریه با احتیاط مصرف نمایید . در صورت انفونزیون بیش از حد ،  برای درمان ، دارو را D/C نمایید. محلول این دارو بی رنگ ،  بی بو و با مزه و طعم  نمک وPH آن 5/7-6 مباشد وفاقد ماده ضد باکتری است.  هنگام تجویز استریلیته را مراعات نمایید ومراقب باشید دارو به زیر پوست نفوذ نکند.

Ringer's Solution

(R)

طبقه بندی

گروه دارویی: محلول الکترولیت    ،   گروه درمانی : جایگزین الکترولیت و مایع  ،      گروه مصرف در حاملگی :C

اشکال دارویی

         Inf Solu:500,1000ml (Na=147, Ca=4.5, K=4, Cl= mEq/L)

موارد ،روش و مقادیر مصرف

 جایگزینی آب و الکترولیت  بالغین و کودکان: دوزاژ بر اساس اندازه بدن بیمار وشرایط کلینیکی کاملا متغیر است ولی معمولا 1.5-3L (2-6% وزن بدن) طی 18-24h انفونزیون وریدی می شود.

موارد منع مصرف

 نارسایی کلیه ، بجز موارد اورژانس نیاز به افزایش حجم

عوارض جانبی 

 شایع:ندارد     خطرناک:ندارد

ملاحظات پرستاری 

 بررسی     

 همانند Ringer's Lactated  

تجویز

این محلول بی رنگ ,بدون بو وبا مزه و طعم نمک و PH 5/7-5 می باشد. بقیه موارد مانند    Ringer's Lactated

Risperidone

(R)

Risperdal

طبقه بندی

  گروه دارویی : مشتق Benzisoxazole ،  گروه درمانی : آنتی سایکوتیک (ضد سایکوز)، گروه مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی

 Tab:1,2,3,4 mg

Oral Solu: 1mg/ml

موارد ،روش و مقادیر مصرف

 سایکوز . بالغین:ابتدا 1mg PO bid ، افزایش با مقادیر 1mg bid  روزهای 2و3 درمان تا دوزاژ مطلوب  3mg bid ، حداقل یک هفته صبر کنید وسپس در صورت نیاز دوزاژ دارو را بیفزایید. دوزاژ بیش از 6mg/d  موثرتر از دوزاژ پایین تر نیست.

موارد منع مصرف

 حساسیت مفرط ، شیردهی ، اختلالات تشنجی

عوارض جانبی 

 شایع: EPS ،  پارکینسونیسم کاذب، آکاتزی، دیستونی، دیسکینزی تاردیو، خواب آلودگی بی خوابی، آژیتاسیون، اضطراب ، سردرد؛تهوع ، بی اشتهایی ، یبوست.  خطرناک: تشنج، سندرم نورولپتیک بدخیم(NMS)، تاکیکاردی.

ملاحظات پرستاری

 بررسی

 وضعیت منتال قبل از تجویز دارو چک کردن بلع کامل دارو توسط بیمار(ممکن است بیمار دارو را پنهان کند یا به دیگر بیماران بدهد)  نسبت I&Q (در صورت برون ده ادراری پایین, مثانه را جهت تشخیص احتباس ادرار،  لمس کنید)  بیلیروبین، CBC,LFTs هر ماه    U/A قبل و حین درمان دراز مدت.   احساسات ، اریانتاسیون ،LOC ، رفلکسها ، راه رفتن (Gait )، کوردیناسیون (هماهنگی)، اختلالات الگوی خواب.   BP در حالت خوابیده و ایستاده ، نبض وتنفس و چک کردن آنها  هر 4 ساعت در شروع درمان ، یادداشت مقادیر پایه قبل از شروع درمان، گزارش افت فشار خون به میزان 30mmHg ، توجه به تغییرات ECG .  گیچی ،خستگی، تپش قلب ، تاکیکاردی موقع برخاستن .EPS :از جمله آکاتزی (ناتوانی در آرام نشستن، حرکات بدون الگوی خاص)، دیسکینزی تاردیو(حرکات عجیب و غریب آرواره، دهان، زبان و اندامها)، پارکینسونیسم کاذب (رژیدیته، ترمور، ترمور پیل رولینگ دستها ،  راه رفتن نامتعادل یامستانه). هشدار: سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS ): هیپر ترمی ، افزایش CPK ، تغییر وضعیت منتال ، رژیدیته عضلانی .  بررسی روزانه تورگور پوست. بررسی یبوست و احتباس ادراری هر روزودر صورت بروز این عوارض ، افزایش دریافت آب وفیبر رژیم غذایی.

تجویز

 دوزاژ دارو را در سالمندان کاهش دهید. داروی ضد پارکینسون برای علائم EPS مطابق دستور تجویز کننده

اجرا / آماده سازی

  با کاهش نور وصدا ، تحریک بیمار را به حداقل برسانید . تا پایدار شدن علایم و عوارض دارویی ، هنگام حرکت ، به بیمار کمک نمایید. بیمار را درگیر فعالیت طاقت فرسا نکنید، زیرا ممکن است دچار غش شود.از ایستادن طولانی بیمار جلوگیری نمایید.دریافت مایعات را برای جلوگیری از یبوست ، تشویق کنید.  نوشیدن مکرر آب ، استفاده از آدامس یا آب نبات، می تواند از خشکی دهان جلوگیری کند. دارو را در ظرف کاملا در بسته و مقاوم به نور نگهدارید.

ارزیابی  

پاسخ درمانی: کاهش تحریک عاطفی بیمار، هیجان، توهمات، هذیانها ، پارانویا؛ تجدید سازمان تفکر وتکلم

آموزش بیمار / خانواده

هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته ،احتیاط نمایید، زیرا ممکن است هیپوتانسیون ارتوستاتیک بروز کند.

از حمام و سونای داغ بپرهیزید, زیرا ممکن است هیپوتانسیون بروز نماید.  از قطع ناگهانی این دارو بپرهیزید, زیرا ممکن است دچار EPS شوید؛این دارو باید بتدریج قطع شود. از مصرف فراورده های OTC (ضد سرفه , ضد تب یونجه وسرماخوردگی)بپرهیزید، مگر تجویز کننده دستور داده باشد، زیرا احتمال بروز واکنش های دارویی شدید وجود دارد. از مصرف الکل و دیگر مضعف های CNSبپرهیزید، زیرا خواب آلودگی شما تشدید می گردد.   در صورت خواب آلودگی یا گیچی ، از فعالیتهای خطرناک بپرهیزید. دارو را مطابق دوزاژ توصیه شده مصرف نمایید.  اختلال بینایی ، ترمور و تکانه های  عضلانی  را گزارش نمایید.از آب و هوای داغ بپرهیزید، زیرا ممکن است دچار گرمازدگی شوید. حتی المقدور در جای خنک بمانید.

                Ritordine Hcl

              (R)

Yutopar

طبقه بندی

  گروه دارویی: آگونیست بتا رسپتور ، گروه درمانی : کمک ساپرسیون زایمان زود رس ،گروه مصرف در حاملگی: B

اشکال دارویی

 S Tab:10mg

Inj:10mg/ml (50mg/5ml)

موارد ،روش و مقادیر مصرف

درمان زایمان زودرس   .(Premature Labor)  بالغین شروع با 0.05mg/min  IV Inf افزایش هر 10 دقیقه prn,یا تا ضربان قلب مادری 130/min، افزایش به میزان 0.05mg  تا دوز موثر (معمولا (0.15-0.35mg/min ، ادامه حداقل برای 12h بعد از قطع انقباض رحمی،حداکثر 0.35mg/min .

موارد منع مصرف

 حساسیت مفرط به دارو، شرایط مدیکال قبلی مادر از جمله هیپو ولمی، فئوکروموسیتوم یا هیپرتانسیون بدون کنترل حاملگی قبل از هفته20،هموراژی قبل از زایمان ، اکلامپسی ، مرگ داخل رحمی جنین، کوریو آمنیونیت، بیماری مادرزادی قلب، هیپرتانسیون ریه، هیپرتیروئیدی مادر، دیابت قندی بدون کنترل مادر.

عوارض جانبی 

 شایع : سردرد ؛ تپش قلب، تغییر فشار خون وابسته به دوز، تاکیکاردی، تهوع ، استفراغ ؛ هیپرگلیسمی؛ اریتم.  خطرناک: ادم ریه ؛لکوپنی ،آگرانولوسیتوز؛ شوک آنافیلاکتیک

ملاحظات پرستاری

 بررسی 

 تون قلب مادر وجنین طی انفونزیون؛ECG مادر برای ارزیابی بیماری CV . شدت و طول انقباضات رحمی. دریافت مایات جهت جلوگیری از Overload مایع؛ D/C دارو در صورت بروز این عارضه. قند خون در دیابتی ها.

تجویز

 فقط از محلول روشن وشفاف  استفاده کنید.  بعد از رقیق کردن مصرف نمایید:هر 150mg دارو در 500ml  محلول  D5W یا NS و تجویز با سرعت  0.3mg/ml  استفاده از پمپ انفونزیون . توجه به ناسازگاری این دارو با هر نوع داروی دیگردر محلول یا سرنگ.

اجرا / آماده سازی

 قرار دادن بیمار در وضعیت دراز کش به طرف چپ برای کاهش هیپوتانسیون وافزایش جریان خون کلیه.  ارزیابی  پاسخ درمانی: کاهش شدت و مدت انقباض رحم، فقدان زایمان زودرس، کاهش BP .

آموزش بیمار /خانواده   

 باقی ماندن در بستر در طی انفونزیون

Ropinirole HCl

(R)

Requip

طبقه بندی

 گروه دارویی:آگونیست غیر ارگولین دوپامین  ،   گروه درمانی:ضد پارکینسونیسم  ،   گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی  

Tab:0.25, 0.5,1,2,5mg 

موارد ،روش ومقادیر مصرف

 پارکینسون   بالغین:0.25mg PO tid و تیتراسیون هفتگی  دارو تا حداکثر  24mg/d

موارد منع مصرف  

 حساسیت مفرط   

 عوارض  جانبی

 شایع:آژیتاسیون، بی خوابی، تهوع،  استفراغ، بی اشتهایی، خشکی دهان، هیپوتانسیون ارتوستاتیک. خطرناک: آنمی همولیتیک، لکوپنی، آگرانولوسیتوز.

ملاحظات پرستاری

  بررسی  

    حرکات ارادی در پارکینسونیسم:اکینزی،ترمور،Staggering Gait  یا راه رفتن مستانه(تلو تلو خوردن)، رژیدیته عضلانی، درولینگ (جاری شدن آب دهان).BP وتنفس در شروع درمان؛ممکن است هیپرتانسیون یا هیپوتانسیون بروز کند. وضعیت منتال :احساسات، خلق، تغییرات رفتاری ، افسردگی ؛بررسی کامل خودکشی. 

 تجویز 

 تجویز دارو تا NPO قبل از جراحی. تعدیل دوزاژ بر اساس پاسخ بیمار با غذا.

  اجرا / آماده سازی

 کمک به بیمار هنگام حرکت در اوایل درمان. آزمایش برای دیابت قندی وآکرومگالی در درمان دراز مدت.

 ارزیابی   

   پاسخ درمانی:کاهش آکاتزی وافزایش خلق.

آموزش بیمار /خانواده

بروز آثار درمانی این دارو ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.  احتیاط در تغییر وضعیت به علت بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک.  رعایت دقیق دوزاژ و مدت درمان.  پرهیز از قطع ناگهانی دارو به علت خطر بروز کریز(بحران) پارکینسون.

RSV Immune Globulin

(R)

RespiGam

طبقه بندی

 گروه دارویی: سرم ایمنی ،   گروه درمانی:گلوبولین ایمنی RSV    ،    گروه مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی

       Inj: 50mg+10mg/ml in  20&50ml  Vial

موارد ،روش ومقادیر مصرف

جلوگیری از عفونتهای شدید دستگاه تنفسی تحتانی ناشی از ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) در کودکان مبتلا به دیسپلازی برونکو پولمونر    (BPD) یا سابقه تولد پره ماچور(35 هفتگی حاملگی یا کمتر)   شیر خواران پره ماچور و کودکان کمتر از دو سال:انفوزیون منفرد ماهانه .1.5ml/kg/h   IV برای 15 دقیقه و سپس در صورت اجازه وضعیت کلینیکی بیمار,افزایش سرعت به 3ml/kg/h برای 15 دقیقه  وآنگاه به حداکثر سرعت  60ml/kg/h تا پایان انفونزیون .حداکثر دوز ماهانه 750mg/kg.

موارد منع مصرف 

 حساسیت مفرط وشدید به دارو یا دیگر گلوبولین های ایمنی انسانی وکمبود انتخابی IgA .

عوارض جانبی 

  شایع : ندارد . خطرناک:واکنش حساسیت مفرط از جمله آنافیلاکسی و ادم آنژیونوروتیک.

ملاحظات پرستاری

 بررسی 

کودکانی که دچار Overload مایع هستند، نباید از این فراورده استفاده کنند. دوز اول این دارو را نباید قبل از فصل RSV (نوامبر تا آوریل) شروع کرد. دوزهای بعدی را باید هر ماه در طی فصل RSV جهت نگهداری حفاظت ایمن گلوبولینی ، تجویز کرد.کودکان مبتلا به RSV ، باید دوزهای ماهانه  را در طی فصل RSV دریافت نمایند. بیمار را از نظر(Overload) مایع وعلایم ونشانه های آن با دقت تمام مونیتور کنید. بیماران مبتلا به BPO ، بیشتر در معرض Overload مایع هستند. افزایش ضربان قلب ، سرعت تنفس، رتراکسیون قفسه سینه هنگام تنفسوکراکل های ریوی را به اطلاع برسانید. یک دیوریتیک لوپ (مثل فوروزماید یا بومتانید) را آماده داشته باشید.

تجویز

IV  :این دارو حاوی نگهدارنده (Preservative) نیست. فقط یک بار از ویال دارو استفاده کنید . ویال را تکان ندهید تا کف نکند.انفوزیون را طی 6 ساعت بعد از باز کردن ویال شروع نمایید وتا 12 ساعت بعد به اتمام برسانید. در صورت کدورت محلول این دارو، آن را دور بریزید.از طریق IV Line با پمپ انفوزیون سرعت ثابت تجویز نمایید. رقیق کردن دارو ، قبل از انفوزیون ، توصیه نمی شود.هرچند فیلتر جهت انفوزیون دارو، لازم نیستولی ممکن است نیاز به فیلتر In-Line با سوراخ بیش از 15 میکرون باشد.این دارو را، جدا از داروهای دیگر، تجویز نمایید. باید از راهنمایی کارخانه سازنده جهت سرعت انفوزیون وتنظیم آن استفاده نمایید، زیرا اغلب واکنشهای نامطلوب ، ممکن است در ارتباط باسرعت انفوزیون باشد.بویژه در کودکان مبتلا به BPD ، سرعتهای پایین تر، ممکن است اندیکاسیون داشته باشد.وضعیت قلبی وVS بیمار را قبل از شروع انفوزیون و قبل از هر بار تغییر سرعت انفوزیون ، وهر 30 دقیقه بعد از آن تا 30 دقیقه بعد از تکمیل انفوزیون، بررسی نمائید. هشدار : اگر بیمار دچار هیپوتانسیون، آنافیلاکسی ، یا واکنش آلرژیک شدید گردد،انفوزیون دارو را قطع کنید واپی نفرین یک در هزار را مطابق Order ، تجویز نمایید. بیماران مبتلا به کمبود انتخابی IgA ،آنتی بادی نسبت به IgA تولید می کنند و نسبت به تجویز بعدی فراورده های خونی حاوی IgA از جمله RSV-IGIV ، واکنش آلرژیک یا آنافیلاکتیک نشان می دهند.

آموزش بیمار / خانواده

 والدین کودک باید بدانند که تزریق ماهانه دارو در طول فصل RSV دارای اهمیت است، هر چند کودک قبلا دچار عفونت شده باشد .  والدین باید چگونگی تجویز دارو را بیاموزند وبا واکنش های نامطلوب ناشی از تجویز دارو آشنا باشند و فورا آنها را به تجویز کننده گزارش نمایند.  

Rubella Vaccine  

(R)

Rubelis  Virus Vaccine Live Attenuated

 (RA27/3),Meruvax II, Rudivax.  

طبقه بندی

گروه دارویی:واکسن   ،    گروه درمانی: واکسن ویروسی  ،    گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Inj (Single- Dose Vial):  0.5ml  (1000U) /Vial

موارد،روش ومقادیر مصرف

ایمن سازی علیه سرخچه

بالغین وکودکان بیش از یک سال: یک ویال  (0.5ml) SC معادل 1000 U.

موارد منع مصرف

حاملگی،سرکوب ایمنی، سرطان ،دیسکرازی خونی، تب ، سل فعال، سابقه آنافیلاکسی،کورتون تراپی.

عوارض جانبی 

 شایع:ندارد      خطرناک: انافیلاکسی

ملاحظات پرستاری

بررسی

سابقه هر گونه آلرژی و واکنش به واکسیناسیون. به تاریخ انقضاء واکسن توجه کنید. در صورت نیاز به تست پوستی، با یا قبل از واکسن می توان انجام داد. تزریق این واکسن را در بیماران مبتلا به ناخوشی حاد و بعد از تجویز ایمن گلوبولین  سرم انسانی ، خون یا پلاسما به تعویق اندازید.

تجویز

فقط از دیلونت(محلول رقیق کننده) این واکسن استفاده کنید.8 ساعت بعد از رقیق کردن اولیه ، واکسن قابل استفاده نیست.این واکسن را از نور حفاظت کنید. واکسن را در قسمت فوقانی خارجی بازو تزریق نمایید. از تزریق IV آن بپرهیزید. حداقل 3 هفته بین این واکسن و واکسن BCG  فاصله بگذارید.

اجرا / آماده سازی

اپی نفرین یک در هزار را جهت مقابله  با آنافیلاکسی ، قبلا آماده کنید.

آموزش بیمار /خانواده

واکنش های نامطلوب ناشی از تزریق واکسن را بشناسید  ودر صورت شدت و مقاومت، فورا گزارش نمایید. تا 3 ماه بعد از تزریق واکسن، حامله نشوید واز روش مطمئن جلوگیری از حاملگی استفاده کنید. تب را با داروی ضد تب کاهش دهید.

 Rapifen (R,C-II)

Alfenta , Alfentanil HCI

طبقه بندی

گروه دارویی: اپیوئید صناعی ، گروه درمانی: ضد درد ، کمک بیهوشی، داروی بیهوشی،  گروه مصرف در حاملگی : C

اشکال دارویی

Inj:1mg/2ml , 5mg/10ml

موارد ،روش و مقادیر مصرف

ضد درد کمکی در بیهوشی عمومی با باربیتورات،نیتروزاکساید واکسیژن، بالغین:ابتدا8-20mcg/kg  IV و سپس 3-5mcg/kg به روش IV متناوب یا 0.5-1mcg/kg /min انفوزیون وریدی . بیهوشی در انتوباسیون تراشه و ونتیلاسیون مکانیکی :بالغین: ابتدا 130-245mcg/kg  IV و سپس 0.5-1.5mcg/kg/min ، مراقبت از بیهوشی کنترل شده : بالغین : ابتدا 3-8mcg/kg   IV  و دوز نگهداننده 0.25-1mcg/kg/min.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

شایع: هیپوتانسیون ، هیپرتانسیون ، تاکیکاردی ، تهوع ،استفراغ، سفتی دیواره قفسه سینه ، برادیکاردی

خطرناک: آریتیمی ها ، اسیستول ، برونکواسپاسم، دپرسیون تنفسی ، ایست تنفسی، لارنگواسپاسم ، برادیکاردی

ملاحظات پرستاری

تجویز

مصرف با احتیاط در بیماران مبتلا به ضربه سر، بیماری ریوی ، کاهش ذخیره ریوی، یا اختلال کبدی ، یا کلیوی. کلیرانس دارو در افراد 65 سال و بیشتر ، حدود 30 درصد کاهش می یابد. این امر منجر به نیمه عمر طولانی دارو می گردد. در این بیماران از دوزهای کمتر استفاده کنید.

هشدار: برای تجویز مقادیر اندک دارو ، از سرنگ توبرکولین استفاده کنید تا دقت تجویز افزایش یابد. در صورت تماس اتفاقی دارو با پوست، ناحیه را با آب بشویید. بعد از عمل ، VS بیمار و عملکرد مثانه را به صورت دوره ای ، مونیتور کنید . این دارو ، سرعت و عمق تنفس را کاهش می دهد. و به همین دلیل، مونیتورینگ میزان اشباع اکسیژن شریانی در ارزیابی دپرسیون تنفسی حائز اهمیت می باشد . IV:  معمولا محلول انفوزیون 25-80mcg/ml مصرف می شود. حداقل 15-10 دقیقه قبل از جراحی ، انفوزیون دارو قطع می شود. فقط افرادی که تزریق بیهوش کننده های وریدی را آموزش دیده اند، مجاز به تجویز این دارو هستند . آنتاگونیست نارکوتیک (نالوکسون) و وسایل احیای بیمار را آماده داشته باشید.

آموزش بیمار/خانواده

دارو دارای اثر بیهوش کننده است.

Renamine (R)

Aminosyn  , Hepatamine  , Amino Acid

طبقه بندی

گروه دارویی:سوبستراهای پروتئین  ،   گروه درمانی: درمان تغذیه تزریقی(PNT) ، داروی کالریک  ، گروه مصرف در حاملگی :C

اشکال دارویی

Inf   Solu:5%  , 10%

موارد، روش و مقادیر مصرف

 انسفالوپاتی کبدی در سیروز یا هپاتیت ، ساپورت تغذیه ای : بالغین: 80-120g/d اسید آمینه معادل 12-18g/d نیتروژن. از نوع HepatAmine استفاده کنید.معمولا 500ml محلول تزریقی اسید آمینه با 500mlمحلول D50W مخلوط می شودو طی 12-8 ساعت انفوزیون می گردد. الکترولیت ها ، ویتامین ها و عناصر کمیاب اضافه می شوند.ساپورت کامل تغذیه ای جهت نگهداری تغذیه و متابولیسم نرمال : بالغین: 1-1.5g/kg/d   IV ،کودکان:2-3g/kg/d   IV

موارد منع مصرف

آنوری، اختلالات ارثی متابولیسم اسید آمینه، اختلالات الکترولیتی یا اسید- بازشدید و کنترل نشده ، هیپرآمونمی، کاهش حجم خون در گردش

 عوارض جانبی

 شایع : کاهش قند خون (هیپوگلیسمی) با قطع ناگهانی انفوزیونهای طولانی مدت ، خطرناک: سندرم هیپراسمولار هیپرگلیسمیک غیرکتونی (HHNS) ، اختلالات الکترولیتی

ملاحظات پرستاری

بررسی

الکترولیت ها (CI,Mg,Ca,Na,K) ، قند خون ،آمونیاک ، فسفات ، کتون ها . آزمایشات کلیوی و کبدی : BUN, کراتینین ، ALT,AST,بیلیروبین.محل تزریق برای اکستراوازیشن(خروج دارو از رگ ): قرمزی در مسیر ورید ، ادم محل ، نکروز، درد ، سفتی و دردناکی ناحیه. با بروز این علایم ، فورا محل تزریق را عوض کنید . عملکرد ریوی هر 4 ساعت: سمع ریه، تنفس از نظر کیفیت ، ریت و ریتم . درجه حرارت هر 4 ساعت برای افزایش تب و پیگیری عفونت. اگر مشکوک به عفونت باشید، انفوزیون را قطع کنید و از لوله و محلول کشت تهیه نمایید . هشدار: علایم کمای کبدی قریب الوقوع : انقباض عضلانی طولانی و متناوب (آسترکسی)، کنفوزیون ، بوی بد اورمیک ، لتارژی .

هیپرآمونمی : استفراغ، خستگی عمومی ، ترمور، بی اشتهایی ، تشنج.

تجویز

Cont IV : تا 40 درصد پروتئین و تا 12.5 درصد دکستروز از طریق ورید محیطی . محلول های قویتر نیازمند تجویز از طریق IV سانترال هستند. TPN تنها مخلوط با دکستروز برای تحریک سنتز پروتیئن . بلافاصله پس از مخلوط کردن با تکنیک کاملا استریل ، از طریق پمپ انفوزیون و فیلتر 0.22 میکرومتر تجویز نمایید مگر امولسیون چربی و دکستروز با نسبت 3 به یک مخلوط شود . هشدار: تجویز این دارو نیازمند تکنیک دقیق مونیتورینگ می باشد . از انفوزیون سریع بپرهیزید ، زیرا ادم ریه و افزایش بیش از حد قند عارض خواهد شد .

اجرا/ آماده سازی

چگونگی نگهداری به نوع محلول بستگی دارد . به بروشور دارو مراجعه نمایید . بانداژ و لوله IV هر 48-24 ساعت تعویض می شود تا از عفونت جلوگیری بعمل آید.

ارزیابی

پاسخ درمانی: افزایش وزن ، کاهش زردی در اختلال کبدی ، افزایش آلبومین سرم .

آموزش بیمار/ خانواده

دلیل استفاده ازTPN را توضیح دهید. هرگونه لرز یا تعریق باید گزارش شود. درباره پمپ انفوزیون و مونیتورینگ قند خون توضیح دهید.

R-Gene (R)

Arginine HCI

طبقه بندی

گروه دارویی: اسید آمینه آلیفاتیک، گروه درمانی: ماده تشخیصی

اشکال دارویی

Inj Solu: 10%

موارد،روش ومقادیر مصرف

تحریک آزادسازی هورمون رشد (GH) از هیپوفیز در تشخیص کم کاری هیپوفیز ، آدنوم کروموفوب، کرانیوفارنژیوم پس از جراحی ، اختلالات رشد از  جمله کوتولگی ، آکرومگالی و ژیگانتیسم. بالغین: 300ml . کودکان: 5ml/kg . توجه: دارو در حداقل 30min از طریق IV انفوزیون می شود.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط  و واکنش آلرژیک ، نارسایی کبد و کلیه

عوارض جانبی

در صورت انفوزیون خیلی سریع ممکن است تهوع ، استفراغ، فلاشینگ ، سر درد ، بی حسی و کرختی و تحریک موضعی وریدی رخ دهد.

ملاحظات پرستاری

بررسی

آزمایشات فونکسیون کلیه ها .آرژِینین به طور موقت  باعث افزایش بارز نیتروژن می گردد.الکترولیت ها .محلول این دارو حاوی مقادیر قابل ملاحظه کلر می باشد.این نکته را در بیماران به اختلال الکترولیتی مد نظر داشته باشید.مقدار هورمون رشد در زنان حامله و یا مصرف کنندگان OCP ، بیشتر است.

تجویز

محلول قابل تزریق باید شفاف باشد.محلول کدر یا ظرف نا سالم را دور بریزید.

Rocaltol (R)

Calcijex, Calcitriol

طبقه بندی

گروه دارویی:آنالوگ ویتامین D ، گروه درمانی:ضد هیپوکلسمی، گروه مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی

Cap:0.25mcg

موارد،روش و مقادیر مصرف

هیپوکلسمی بیماران تحت دیالیز طولانی . بالغین: 0.25mcg/d  PO . افزایش احتمالی 0.25mcg هر 8-4 هفته . دوز نگهدارنده 0.25mcg یک روز در میان تا 0,5-1mcg/d . برای درمان تزریقی 0.5mcg  IV  سه بار در هفته .افزایش احتمالی 0.25-0.5mcgهر 4-2هفته. دوز نگهدارنده 0.5-3mcg سه بار در هفته IV. هیپوپاراتیروئیدی و پسودوهیپوپاراتیروئیدی . بالغین و کودکان 6 ساله و بزرگتر: 0.25mcg  PO هر صبح . افزایش احتمالی هر 4-2 هفته. دوز نگهدارنده 0.5-2mcg/d . کودکان 5-1 سال : 0.25-0.75mcg/d (فقط هیپوپاراتیروئیدی) . هیپرپاراتیروئیدی ثانویه. بالغین وکودکان 3 ساله و بزرگتر: 0.25mcg/d PO و افزایش احتمالی به 0.5mcg/d در صورت نیاز . کودکان کمتر از سه سال: 10-15ng/kg/d   PO.

موارد منع مصرف

هیپرکلسمی ، مسمویت با ویتامین D

عوارض جانبی

شایع: ندارد . خطرناک:آریتمی (مسمویت با ویتامین D)

ملاحظات پرستاری

بررسی

BUN ، کلسیم ادرار ، ALT, AST کلسترول ، کراتینین ، آلبومین ، اسید اوریک ، کلراید، منیزیم ، الکترولیت ها ، PH ادرار ، فسفات؛ احتمال افزایش کلسیم وجود دارد ؛ کلسیم را در حد 10-9 میلی گرم در دسی لیتر و ویتامین D را در حد 135-50 واحد در دسی لیتر و فسفات را در حد 70 میلی گرم در دسی لیتر نگهدارید. آلکالن فسفاتاز ( ممکن است کاهش یابد). افزایش سطح دارو در خون و در نتیجه بروز سریع مسمومیت . بروز خشکی دهان ، طعم فلزی ، پلی اوری ، درد استخوان ، ضعف عضلانی ، سر درد ، خستگی ، تغییر LOC ، دیس ریتمی ، افزایش تنفس ، بی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ ، کرامپ ، اسهال ، یبوست ؛ ممکن است این علایم حاکی از بروز هیپرکلسمی باشند. وضعیت کلیه : کاهش برون ده ادراری ( اولیگوری ، آنوری ) ، ادم اندام ها ، افزایش وزن 3175-2280گرم ، ادم اطراف چشم . وضعیت تغذیه : پرهیز از رژیم غذایی پرویتامین D  (شیر و برخی از غذاهای دریایی )، پرکلسیم ( لبنیات و سبزیجات سبز تیره ) و پرفسفات (لبنیات).  

تجویز

PO: این دارو را می توان بدون توجه به وعده های غذایی تجویز نمود.

اجرا/آماده سازی

دارو را دور از نور ، حرارت و رطوبت نگهداری کنید. محدودیت دریافت سدیم و پتاسیم در صورت نیاز. محدودیت دریافت مایعات در صورت نیاز برای CRF.

ارزیابی

 پاسخ درمانی: کلسیم 10-9 میلی گرم در دسی لیتر ، کاهش علایم هیپوکلسمی و هیپوپاراتیروئیدی .

آموزش بیمار/ خانواده

علایم هیپرکلسمی ( مراجعه به بخش بررسی ) را گزارش نمایید. از غذاهای غنی از کلسیم پرهیز کنید ( مراجعه به بخش بررسی). پرهیز از فرآورده های حاوی سدیم : گوشت های نمک سود ، لبنیات ، کالباس ، زیتون ، چغندر ، ترشی ، سوپ ، گوشت ترد شده. پرهیز از فرآورده های حاوی پتاسیم : مرکبات ، موز ، میوه های خشک ، نخود فرنگی ، سبزیجات برگ سبز تیره ، شیر ، خربزه و هندوانه ، نخود و لوبیا در CRF. پرهیز از فرآورده های OTC حاوی کلسیم ، پتاسیم یا سدیم در CRF. پرهیز از کلیه فرآورده های حاوی ویتامین D. کنترل وزن هر هفته.هشدار: کپسول ها را نشکنید ، خرد نکنید و نجوید.

Rocephin (R)

Ceftriaxone Sodium

طبقه بندی

گروه دارویی: سفالوسپورینG3 ، گروه درمانی:آنتی بیوتیک ، گروه مصرف در حاملگی:B

اشکال دارویی

Inf:1 , 2g

موارد ، روش و مقادیر مصرف

باکتریمی ؛ سپتی سمی ؛ و عفونت جدی تنفسی ، استخوان و مفاصل ، ادراری ، زنانگی ، شکمی ، و پوست ناشی از ارگانیسم های حساس . بالغین:1-2g  IM/IV  qd یا منقسم به bid. حداکثر 4g/d.کودکان کمتر از 12 سال :50-75mg/kg/d منقسم به دوزهای 12 ساعته . حداکثر 2g/d. مننژیت گونوکوکی ، اندوکاردیت . بالغین:1-2g  IV  q12h برای 14-10 روز ( مننژیت) و 4-3 هفته ( اندوکاردیت ) . کودکان:50-100mg/kg/d  یا منقسم به دوزهای 12 ساعته برای 14-7 روز (مننژیت) و 28 روز (اندوکاردیت) حداکثر 4g/d. پروفیلاکسی قبل از جراحی. بالغین: 0.5-2h,1g  IM/IV قبل از جراحی . گونوره(سوزاک)بدون عارضه. بالغین:125-250mg  IM  SD.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به سفالوسپورین.

عوارض جانبی

شایع: راش. خطرناک: آنافیلاکسی

ملاحظات پرستاری

تجویز

IV: هر 250میلی گرم دارو را در 4/2 میلی لیتر کلرید سدیم 0.9 درصد ، D5W یا آب تزریق رقیقی نمایید. می توان دارو را با 100-50 میلی لیتر D5W, NS یا DIOW بیشتر رقیق نمود و طی 60-30 دقیقه انفوزیون کرد. دارو را برای 14-10 روز تجویز می کنند تا از کشته شدن ارگانیسم مطمئن شوند و نیز از سوپرانفکسیون جلوگیری بعمل آید. توجه: بقیه موارد (بررسی ،ارزیابی، آموزش بیمار/ خانواده) ، مشابه Cefiximeاست.

Rivotril

(R)

Clonopin , Clonazepam

طبقه بندی

گروه دارویی:بنزودیازپین ، گروه درمانی: ضد تشنج ، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

DS Tab : 1mg , 2mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

صرع ابسانس و آتیپکال ابسانس، صرع آکینتیک و میوکلونیک. بالغین: دوزاژ شروع نباید از1.5mg/d   PO منقسم به tid تجاوز نماید. دوزاژ را می توان هر 3 روز0.5-1mg افزایش داد تا صرع کنترل گردد. حداکثر دوزاژ روزانه 20mgاست . کودکان تا 10 سال یا تا 30kg و کمتر: 0.01-0.03mg/kg/d    PO(از 0.05mg/kg/dتجاوز نکند)، منقسم به دوزهای 8 ساعته . افزایش دوزاژ به مقدار0.25-0.5mg هر 3 روز تا دوز حداکثر نگهدارنده 1-2mg/kg/d

موارد منع مصرف

بیماری کبدی قبل ملاحظه ، حساسیت به بنزودیازپین، گلوکوم زاویه بسته حاد

عوارض جانبی

شایع: ندارد. خطرناک: خواب آلودگی ، آتاکسی ، اختلال رفتاری، ترومبوسیتوپنی، دپرسیون تنفسی

ملاحظات پرستاری

بررسی

سطح خونی دارو: سطح درمانی 80-20 نانوگرم در میلی لیتر است. آزمایشات کلیوی:BUN,U/A، کراتینین ادرار. آزمایشات خونی: Hgb,Hct,RBC، رتیکولوسیت هر هفته تا 4 هفته و سپس هر ماه . آزمایشات کبدی:AST,ALT، بیلیروبین ، کراتینین. سطوح دارو در طی درمان اولیه. نشانه های قطع فیزیکی در صورت قطع ناگهانی دارو. وضعیت منتال: خلق، آگاهی روانی، احساسات، تسکین بیش از حد ، تغییرات رفتاری؛ در صورت تغییر وضعیت منتال، تجویز کننده را در جریان قرار دهید. مشکلات چشمی: ضرورت معاینه چشم قبل، حین و بعد از درمان (اسلیت لمپ، فوندوسکوپی، تونومتری). واکنش آلرژیک : راش قرمز و برآمده؛ با بروز راش، دارو را D/C نمایید.هشدار: دیسکرازی های خونی: تب، جراحت گلو، کبودی یا خونمردگی، راش، زردی.مسمویت : دپرسیون مغز استخوان(BMD)، تهوع ، استفراغ، آتاکسی، دپیلوپی، کلاپس قلبی عروقی.

تجویز

برای کاهش علایم GI ،دارو را با غذا یا شیر تجویز نمایید.  

اجرا/آماده سازی

دارو را در درجه حرارت اتاق نگهدارید. به علت بروز گیجی، بویژه در پیران، در مراحل اولیه درمان، هنگام حرکت به بیمارکمک کنید.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش فعالیت تشنجی براساس چارت بیمار.

آموزش بیمار / خانواده

کارت هشدار طبی(نام ، وضعیت ، داروهای تجویزی، نام  تجویز کننده ، تلفن) را همراه داشته باشید. از رانندگی یا دیگر فعالیت های نیازمند هوشیاری بپرهیزید. از مصرف همزمان الکل و داروهای ساپرسانت CNS بپرهیزید، زیرا ممکن است باعث افزایش تسکین شوند. بعد از درمان طولانی ، دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید، قطع دارو باید بآرامی و بتدریج طی یک هفته صورت گیرد.

Rythmodan (R)

Norpace, Disopyramide Phosphate

طبقه بندی

گروه دارویی: ضد آریتمی مشتق از پیریدین ، ضد آریتمی کلاس IA ، گروه درمانی: ضد آریتمی بطنی ، ضد آریتمی فوق بطنی ، ضد تاکی آریتمی دهلیزی ، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Cap: 100, 150mg

موارد ، روش و مقادیر مصرف

PVCs ؛ تاکیکاردی بطنی ؛ تبدیل فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی و PAT به ریتم سینوسی طبیعی ( غیر قطعی) . بالغین: ابتدا .200-300mg  Loading Dose دوزاژ معمول نگهدارنده 150mg  PO  q6h ؛ در بیماران کمتر از 100mg  PO  q6h  ،50kg ؛ در بیماران کاردیومیوپاتی یا عدم جبران قلبی احتمالی ابتدا 100mg  PO  q6-8h و سپس تعدیل دوزاژ. کودکان 18-12 سال:6-15mg/kg/d منقسم به q6h. کودکان 12-4 سال:10-15mg/kg/d منقسم به q6h . کودکان 4-1 سال:10-20mg/kg/d منقسم به q6h . کودکان کمتر از 1 سال:10-30mg/kg/d منقسم به q6h .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، شوک قلبی . بلوک قلبی درجه II یا III بدون پیس میکر.

عوارض جانبی

شایع: هیپوتانسیون ؛ اختلال دید ، خشکی چشم ها و بینی . خطرناک: نارسایی قلبی ، بلوک قلبی ، آریتمی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

شمارش نبض آپیکال برای یک دقیقه ؛ در صورتی که کمتر از 60 بار در دقیقه باشد ، چک مجدد طی یک ساعت ؛ اگر باز هم کمتر از 60 باشد ، تجویز کننده را مطلع کنید. ECG ؛ چک برای افزایش QT و پهن شدن QRS ؛ در این صورت دارو را D/C نمایید. توزین روزانه بیمار: افزایش سریع وزن را گزارش کنید. دهیدراسیون یا هیپوولمی ، نسبت I&O ، الکترولیت ها (Cl، K، Na) . آزمونهای عملکرد کبد و کلیه (ALT , AST ، بیلیروبین ، BUN، کراتینین) در طی درمان. نشانه های هیپوگلیسمی ( نادر) در دیابتی ها . کنترل مداوم BP برای هیپوتانسیون یا هیپرتانسیون. بررسی برای هیپرتانسیون برگشتی ( ریباند) بعد از 2-1 ساعت. یبوست: افزایش فیبر رژیم غذایی ، آب ، نرم کننده مدفوع یا ملین در صورت نیاز. سرعت ضربان قلبی ؛ تعداد ، ریتم و چگونگی تنفس . هزیتنسی ادراری ، تکرر ادرار یا تغییر در نسبت I&O؛ چک ادم روزانه ؛ چک برای مسمومیت .

تجویز

هشدار: از شکستن ، خرد کردن یا جویدن کپسول پیوسته رهش (SR) بپرهیزید ؛ دارو را یک ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا تجویز کنید. دوزاژ دارو را بآرامی و با مونیتورینگ ECG کاهش دهید.

اجرا / آماده سازی

برای خشکی دهان ، از آدامس بدون شکر یا نوشیدن مکرر مقادیر اندک آب استفاده کنید.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش دیس ریتمی های قلبی.

آموزش بیمار / خانواده

دارو را دقیقا مطابق دستور ، مصرف نمایید . اگر وعده ای را فراموش نمودید ، تا 4-3 ساعت مانده به وقت مصرف وعده بعدی ، آن را مصرف کنید ، در غیر این صورت دوز بعدی را 2 برابر نکنید. از مصرف الکل بپرهیزید ، زیرا هیپوتانسیون شدید رخ می دهد. از مصرف داروهای OTC بپرهیزید ، زیرا تداخلات شدید دارویی بروز می کنند. برای جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک ، در اوایل درمان ، بآرامی تغییر وضعیت دهید. در صورت بروز تیرگی دید یا گیجی ، از رانندگی و فعالیت های خطرناک بپرهیزید. باید ظرفیت تحمل خود را نسبت به دارو بالا ببرید و رژیم درمانی را دقیقا مراعات کنید. توجه داشته باشید که این دارو ، وضعیت قلبی شما را درمان نمی کند.

Rivanol (R)

Acrinol , Ethacridine  Lactate

طبقه بندی

گروه دارویی: مشتق آکریدین (Acridine) ، گروه درمانی: آنتی سپتیک ، ضد عفونی کننده

اشکال دارویی

Bulk

موارد ، روش و مقادیر مصرف

ضد عفونی پوست ، زخم ها و سوختگی های عفونی . بالغین: به مقدار لازم و به صورت موضعی . توجه: امروزه دیگر آنتی سپتیک ها یا آنتی باکتریالهای مناسب به جای مشتقات آکریدین به کار می روند.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

حساسیت مفرط ، تأخیر التیام زخم در مصرف طولانی .

ملاحظات پرستاری

آموزش بیمار / خانواده

این دارو ممکن است باعث تحریک پوست و حساسیت شود. در صورت بروز حساسیت ، تجویز کننده را فورا مطلع کنید. اثر این دارو در محیط های قلیایی افزایش می یابد. این دارو بر عفونت های قارچی ، اثر ضعیفی دارد. از مصرف طولانی مدت این دارو بپرهیزید ، زیرا ممکن است باعث تاخیر التیام زخم گردد. امروزه داروهای جدیدتر و موثرتری به جای این دارو به کار می روند.

Romazicon

(R)

Flumazenil

طبقه بندی

گروه دارویی:آنتاگونیست بنزودیازپین، گروه درمانی:آنتی دوت(پادزهر)، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Inj:0.5mg/5ml

موارد،روش و مقادیر مصرف

خنثی کردن اثر تسکینی بنزودیازپین ها بعد از آنستزی یا اقدامات تشخیصی. بالغین: ابتدا0.2mg  IV طی 15 ثانیه . تکرار آن بعد از 45 ثانیه (در صورت عدم هوشیار شدن بیمار) . تکرار هر 1 دقیقه تا دوز تجمعی 1mg. مصرف بیش از حد (Overdose) بنزودیازپین. بالغین: ابتدا 0.2mg  IV طی 30 ثانیه . بعد از 30 ثانیه (در صورت عدم هوشیار شدن بیمار ) مقدار 0.3mgطی 30 ثانیه . در صورت عدم پاسخ کافی ، 0.5mg طی 30ثانیه ، سپس تکرار دوزهای 0.5 میلی گرمی هر 1 دقیقه  تا دوز تجمعی 3mg .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو یا بنزودیازپین ها. مصرف بیش از حد و جدی ضد افسردگی سه حلقه ای . مصرف بنزودیازپین برای درمان وضعیت بالقوه مهلک مثل استاتوس اپیلپتیکوس(صرع مداوم)

عوارض جانبی

شایع: گیجی، تیرگی دید، سردرد؛ تعریق. خطرناک: صرع ؛ آریتمی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

وضعیت قلبی با مونیتورینگ مداوم. تشنج؛ حفاظت بیمار از آسیب ؛ احتمال بروز تشنج در قطع داروهای تسکین بخش بیشتر است. علایمGI: تهوع و استفراغ؛ قرار دادن بیمار در پوزیشن نیمه خوابیده برای جلوگیری از آسپیراسیون . واکنش آلرژیک فلاشینگ ، راش ، کهیر و خارش.

تجویز

قبل از تجویز راه هوایی و راه وریدی را چک کنید . IV مستقیم: داروی رقیق نشده یا رقیق شده با کلرید سدیم 9/0 درصد ، D5W یا LR طی 15 ثانیه از طریق Running  IV.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش تسکین، دپرسیون تنفسی و سمیت

آموزش بیمار / خانواده

فراموشی ممکن است ادامه یابد. تا 24-18 ساعت بعد از ترخیص ، از فعالیت های خطرناک بپرهیزید.

Robinul (R)

Glycopyrrolate

طبقه بندی

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک ، گروه درمانی: ضد موسکارین ، ضد اسپاسم GI، گروه مصرف در حاملگی:B

اشکال دارویی

Tab:1mg

Inj: 0.2mg/ml

موارد ، روش و مقادیر مصرف

بلوکاژ آثار کولینرژیک آنتی کولین استرازها( بازگشت بلوک عصبی عضلانی) . بالغین و کودکان: 0.2mg  IV برای هر 1mg نئوستیگمین یا 5mg فیزوستیگمین . کاهش ترشحات و بلوک رفلکس های واگی قلبی قبل از جراحی . بالغین:30-60 , 0.0044mg/kg  IM دقیقه قبل از آنستزی . درمان کمکی اولسر پپتیک و دیگر اختلالات GI . بالغین: 1-2mg  PO  tid یا 0.1mg  IM  tid-qid .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، گلوکوم ، اوروپاتی انسدادی . بیماری انسدادی GI ، میاستنی گراو ، ایلئوس پارالیتیک . آتونی روده ، ناپایداری قلبی عروقی در هموراژی حاد . کولیت اولسروی شدید یا مگاکولون سمی .

عوارض جانبی

شایع : مردمک دیلاته ، تیرگی دید ؛ یبوست ، خشکی دهان ؛ هزیتنسی ادرار ، احتباس ادرار . خطرناک : آنافیلاکسی .

ملاحظات پرستاری

بررسی

نسبت I&O ؛ احتباس ادرار ، علت شایع کاهش برون ده ادراری است . احتباس و اضطرار ادرار : مثانه بیمار رالمس کنید . یبوست ؛ درصورت بروز یبوست ، فیبر رژیم غذایی و دریافت مایعات را افزایش دهید . وضعیت منتال : احساسات ، خلق ، دپرسیون CNS ، بدتر شدن علایم منتال در اوایل درمان .

تجویز

برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی ، هنگام تزریق دارو بیمار را در وضعیت خوابیده نگهدارید. دوز تزریقی را بآهستگی تجویز نمایید وبیمار حداقل تا یک ساعت بعد از آن دراز بکشد ؛ علایم حیاتی (VS ) بیمار را مونیتور نمایید. دوز دارو را بدقت چک نمایید ؛ حتی Overdose اندک هم ، ممکن است به مسمومیت بیانجامد. برای جلوگیری از علایم GI ، داروی خوراکی را با غذا یا بعد از آن تجویز کنید ؛ می توان با مایعات غیر از آب هم تجویز نمود. IV: داروی رقیق نشده را می توان از طریق لوله Y یا سه راهی استاپ کوک ، با سرعت 0.2 میلی گرم یا کمتر طی 2-1 دقیقه تجویز کرد .

اجرا / آماده سازی

دارو را در درجه حرارات اتاق نگهدارید.

ارزیابی

پاسخ درمانی : کاهش ترشحات ، کاهش درد در اختلالات GI ، برگشت بلوکاژ عصبی عضلانی .

آموزش بیمار / خانواده

برای بهبود خشکی دهان از آب نبات ، نوشیدن مکرر آب  یا آدامس بدون شکر استفاده کنید . این دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید ، بلکه این دارو باید طی یک هفته و بتدریج قطع شود . داروی خوراکی را 60-30 دقیقه قبل از غذا مصرف کنید. از رانندگی و فعالیت های خطرناک بپرهیزید، زیرا ممکن است خواب آلودگی و تیرگی دید بروز کند. از مصرف فراورده های OTC (ضد سرفه ، ضد سرماخوردگی حاوی الکل ، آنتی هیستامین ) بپرهیزید ، مگر تجویز کننده دستور دهد. از درجه حرارت بالا بپرهیزید ، زیرا تعریق کاهش می یابد و ممکن است گرمازدگی بروز کند . برای جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک ، هنگام تغییر وضعیت و برخاستن احتیاط کنید . درد چشم ، تیرگی دید و حساسیت به نور را اطلاع دهید .

Robitussin (OTC)

Gee-Gee  ,  Guaifenesin

طبقه بندی

گروه دارویی : مشتق پروپان دیول  ، گروه درمانی : اکسپکتورانت  ، گروه مصرف در حاملگی : C

اشکال دارویی

Syr:100mg/5ml

موارد ، روش و مقادیر مصرف

اکسپکتورانت (خلط آور) . بالغین : 100-200mg  PO  q4h. حداکثر 2.4g/d. کودکان 11-6 سال : 100-200mg  PO  q4h. حداکثر 1.2g/d.  کودکان 5-2 سال : 50-100mg  PO q4h. حداکثر0.6g/d . کودکان کمتر از 2 سال : برای هر فرد به طور جداگانه .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو .

عوارض جانبی

شایع : ندارد . خطرناک : ندارد.

ملاحظات پرستاری

بررسی

سرفه : نوع ، ویژگی از جمله خلط ودفعات . افزایش مایعات تا 2 لیتر در روز .

اجرا / آماده سازی

دارو را در درجه حرارت اتاق نگهدارید . مایعات دریافتی را افزایش دهید و با استفاده از بخور آب ساده هوای اتاق را مرطوب سازید تا به رقیق شدن ترشحات کمک کنید .

ارزیابی

پاسخ درمانی :فقدان سرفه 

آموزش بیمار / خانواده

از رانندگی و دیگر فعالیت های خطرناک بپرهیزید ، زیرا ممکن است بندرت خواب آلودگی ایجاد شود . از سیگار کشیدن ، دود سیگار ، عطر ، گرد و غبار ، آلودگی هوا و بخارات مواد شوینده بپرهیزید. این دارو برای تسکین علامتی سرفه تجویز می شود . بدیهی است علت زمینه ای سرفه باید درمان گردد. سرفه و تب بالا ممکن است حاکی از عفونت ریه باشد و درمان آنتی بیوتیکی لازم باشد . اگر سرفه با مصرف دارو همچنان پابرجاست یا بدتر می شود ، تجویز کننده را در جریان بگذارید .

Recombivax HB (R)

Engerix-B, HB Vax, Hepatits B Vaccine

طبقه بندی

گروه دارویی:واکسن، گروه درمانی:واکسن ویروسی، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Inj:0.5, 1ml

موارد، روش و مقادیر مصرف

ایمن سازی علیه عفونت تمام ساب تیپ های شناخته شده هپاتیتB؛ پروفیلاکسی اولیه قبل از تماس بر علیه هپاتیتB،پروفیلاکسی بعد از تماس (همراه با HBIG←.(Engerix-B بالغین20 سال و بیشتر: ابتدا 20mcg IM(یک میلی لیتر فرمولاسیون بالغین)، سپس دوز دوم 20mcg IM  سی روز بعد. دوز سوم  20mcg IMشش ماه بعد از دوز اولیه. نوزادان و کودکان تا 19سال:ابتدا 10mcg IM(نیم میلی لیتر فرمولاسیون کودکان)، سپس دوز دوم 10mcg IMسی روز بعد. دوز سوم 10mcg MI شش ماه بعد از دوز اولیه. بالغین تحت دیالیز یا درمان سرکوبگر ایمنی: ابتدا 40mcg IM(در دوز 20mcgو تزریق در دو محل جداگانه) ، سپس دوز دوم 40mcg IM بعد از سی روز. دوز سوم40mcg IM  شش ماه بعد از دوز اولیه. ← Recombivax HB بالغین 20سال و بیشتر: ابتدا 10mcg IM (یک میلی لیتر فرمولاسیون بالغین)،سپس دوز دوم10mcg IM سی روز بعد. دوز سوم10mcg IM شش ماه  بعد از دوز اولیه. کودکان 19-11 سال: ابتدا 5mcg IM ( نیم میلی لیتر فرمولاسیون نوجوانان / فرمولاسیون شیر خواران پرخطر)، سپس دوز دوم 5mcg IM سی روز بعد. دوز سوم 5mcg IM شش ماه بعد از دوز اولیه. نوزادان متولد از مادران HBsAg منفی و کودکان تا10سال: ابتدا 2.5mcg IM(نیم میلی لیترفرمولاسیون کودکان)، سپس دوز دوم 2.5mcg IM سی روز بعد. دوز سوم 2.5mcg IM شش ماه بعد از دوز اولیه.نوزادان متولد از مادران HBsAg مثبت: ابتدا5mcg IM( نیم میلی لیتر فرمولاسیون نوجوانان / فرمولاسیون نوزادان پر خطر) همراه با 0.5ml HBIG، سپس دوز دوم 5mcg IMسی روز بعد . دوز سوم 5mcg IMشش ماه بعد از دوز اولیه.بالغین تحت دیالیز یا درمان سرکوبگر ایمنی: ابتدا 40mcg IM( یک یک میلی لیتر فرمولاسیون دیالیز)، سپس دوز دوم 40mcg IM سی روز بعد. دوز سوم 40mcg IM شش ماه بعد از دوز اولیه.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به مخمر(Yeast)

عوارض جانبی

شایع: جراحت محل تزریق ، خطرناک: آنافیلاکسی

ملاحظات پرستاری

بررسی

این واکسن در بیماران مبتلا به عفونت های جدی و فعال یا اختلال قلبی و ریوی یا در افرادی که واکنش تب دار یا سیستمیک خطرناک باشد، با احتیاط تجویز می شود. آکادمی طب اطفال آمریکا (AAP)، واکسیناسیون هپاتیت B  را برای تمام نوزادان توصیه می کند و برای نوجوانان تشویق می نماید( در صورت اجازه منابع). واکسن Recombivax HB فرمولاسیون کودکان / نوجوانان بدون ماده نگهدارنده ممکن است برای افرادی توصیه شود که نیاز به واکسن بدون تیمروزول دارند(مثل شیر خواران تا 6 ماهگی که ممکن است دیگر واکسن های حاوی تیمروزول را دریافت نمایند).

جماعات خاص( نوزادان متولده از مادران عفونت دار، افرادی که اخیراً با ویروس تماس داشته اند و مسافران به مناطق پر خطر) ممکن است از رژیم4 دوز استفاده کنند، زیرا ایمنی می تواند سریعتر با این رژیم تزریقی القا گردد. پرسنل درمانی و بهداشتی (بویژه افرادی که با بیماران دیالیزی و بیماران پرخطر سر و کار دارند، تماس با بیماری که احتمالاً مبتلاست، افراد بانک خون ، اورژانس یا در مناطق اندمیک، پرسنل نظامی خاص ، متصدیان کفن و دفن یا مومیایی کنندگان میت ، مردان هموسکسوال فعال از نظر جنسی ، فاحشه ها، زندانیان و مصرف کنندگان غیرقانونی داروهای تزریقی) در معرض خطر بالای عفونت هستند و باید برای واکسیناسیون در نظر گرفته شوند.

تجویز

نوجوانان سنین 15-11 سال می توانند سه تزریق فرمولاسیون کودکان / نوجوانان یا دو تزریق فرمولاسیون بالغین را دریافت نمایند. درست قبل از تجویز، واکسن را به خوبی تکان دهید تا سوسپانسیون بدست آید. فرآورده واکسن را از نظر رسوب یا تغیر رنگ، قبل از تجویز بررسی کنید. این محصول باید به صورت سوسپانسیون سفید و اندکی کدر باشد. در غیر این صورت قابل مصرف نیست. در نوجوانان و بالغین ، واکسن را در عضله دلتوئید تزریق کنید ولی این واکسن در شیرخواران و کودکان جوان باید در قسمت قدامی طرفی ران تزریق شود. هرگز واکسن هپاتیتB را به صورت IV تزریق نکنید.این واکسن را در افرادی که در معرض خطر هموراژی هستند (از جمله مبتلایان به هموفیلی ) به صورت SC تزریق کنید، در غیر این صورت چنین روش تزریقی توصیه نمی شود، زیرا ممکن است منجر به افزایش بروز واکنش های نا مطلوب شدید گردد.

اجرا / آماده سازی

هر چند آنافیلاکسی گزارش نشده است ولی اپی نفرین یک در هزار را جهت مقابله باواکنش احتمالی ، آماده سازید.

آموزش بیمار / خانواده

به واکنش های نا مطلوب موضعی از جمله تورم یا قرمزی محل تزریق توجه کنید و واکنش های شدید یا مقاوم را فوراً گزارش نمایید. کارت واکسیناسیون کودکان را چک کنید. تکمیل دوره واکسیناسیون دارای اهمیت ویژه است.

Rowasa (R)

Mesalamine, Asacol, Mesasal, Pentasa, Mesalazine

طبقه بندی

گروه دارویی:سالیسیلات ، گروه درمانی: ضد التهاب ، گروه مصرف در حاملگی:B

اشکال دارویی

EC Tab:250,500mg

Enema:4g/60ml

Supp:500mg

موارد ، روش و مقادیر مصرف

کولیت اولسروی دیستال حاد خفیف تا متوسط ، پروکتوسیگموئیدیت ، پروکتیت . بالغین: تا 4g/d در 3-2 دوز منقسم ، مقدار نگهدارنده 1.5g/d در 3-2 دوز منقسم ؛ یا 1 شیاف رکتال bid برای 6-3 هفته . شیاف باید 1-3h یا بیشتر بماند . دوزاژ معمول انما با سوسپانسیون 4g یک بار در روز ، ترجیحا hs که حدود 8 ساعت می ماند.   

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، اجزاء آن و سالیسیلات .

عوارض جانبی

شایع: پانکولیت . خطرناک : پانکراتیت .

ملاحظات پرستاری

بررسی

علایم GI : کرامپ ، گاز ، تهوع ، اسهال ، درد مقعدی ؛ در صورت شدت این علایم داروی D/C می گردد. عملکرد کلیه قبل از شروع درمان .

تجویز

می توان دارو را خوراکی تجویز کرد ؛ قرص ها باید کاملا بلعیده شوند . برای تجویز مقعدی دارو ، hs تجویز کنید و دارو تا صبح در مقعد بماند .

اجرا / آماده سازی

نگهداری دارو در درجه حرارت اطاق .

ارزیابی

پاسخ درمانی: فقدان درد ، خونریزی از GI ، کاهش تعداد دفعات مدفوع اسهالی .

آموزش بیمار / خانواده

دوره معمول درمان 6-3 هفته است . سوسپانسیون مقعدی را به خوبی تکان دهید. روش استعمال مقعدی دارو را بیاموزید . علایم GI را به تجویز کننده دارو اطلاع دهید . هشدار: از شکستن ، خرد کردن و جویدن قرص ها بپرهیزید . کرامپ شکم ، اسهال با خون ، سردرد ، تب ، راش و درد قفسه سینه را گزارش کنید؛ دارو باید قطع شود.

Robaxin (R)

Methocarbamol

طبقه بندی

گروه دارویی:مشتق کاربامات گوایفنزین ، گروه درمانی: شل کننده عضلات اسکلتی ، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Tab:500mg

Inj:1000mg/10ml

موارد ، روش و مقادیر مصرف

داروی کمکی در اختلالات دردناک حاد عضلانی اسکلتی . بالغین: 1.5g  PO  qid برای 3-2 روز. دوز نگهدارنده4-4.5g/d  PO در 6-3 دوز منقسم یا 1g  IM/IV. حداکثر 3g/d  IM/IV برای 3 روز متوالی. درمان حمایتی درکزاز. بالغین:(300mg/min)  1-2g  IV push و1-2g اضافه شده به محلول IV. دوز تام اولیه وریدی 3g. تکرار IV Inf. به میزان 1-2gهر 6 ساعت تا NGT گذاشته شود. کودکان: 15mg/kg  IV با سرعت کمتر از 180mg/m^2/min . تکرار احتمالی هر 6 ساعت در صورت ضرورت تا دوزاژ تام 1.8g/m^2/d برای 3 روز متوالی.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، اختلال فونکسیون کلیه ( فرم تزریقی) . اختلال تشنج ( فرم تزریقی)

عوارض جانبی

شایع:ندارد . خطرناک: تشنج ؛ برادیکاردی ؛ آنافیلاکسی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

آزمونهای خونی: Diff, WBC, CBC ؛ ممکن است دیسکرازی های خونی بروز کند. در طی تزریق یا بعد از آن، آثار CNS ، راش ، کونژونکتیویت ، احتقان بینی ممکن است بروز کند. ALT,AST:LFTs ، آلکالن فسفاتاز ؛ ممکن است هپاتیت بروز نماید. ECG در بیماران صرعی ؛ کنترل صرع مشکل می شود . واکنش آلرژیک : راش ، تب ، دیسترس تنفسی . ضعف شدید ، بیحسی در اندام ها. تولرانس : افزایش نیاز به دارو ، تقاضای افزایش دفعات مصرف ، افزایش درد. دپرسیون CNS: گیجی ، خواب آلودگی ، علایم روانی .

تجویز

PO: با غذا برای کاهش علایم IV.GI: تزریق IV داروی رقیق نشده طی یک دقیقه یا بیشتر ، 300 میلی گرم از دارو یا کمتر در یک دقیقه یا بیشتر ؛ می توان دارو رادر 250 میلی لیتر یا کمتر از محلول D5 یا کلریدسدیم ایزوتونیک رقیق کرد. IV آهسته برای جلوگیری از فلبیت ؛ باقیماندن بیمار برای 15 دقیقه در حالت درازکش برای جلوگیری از هیپوتانسیون ارتوستاتیک ؛ چک برای خروج از رگ ( اکستراوازیشن ) .IM: تزریق عمیق در توده عضلانی حجیم ؛ تغییر چرخشی محل تزریق .

اجرا / آماده سازی

نگهداری دارو در ظرف کاملا دربسته در درجه حرارت اتاق . کمک به بیمار هنگام حرکت در صورت بروز گیجی یا خواب آلودگی . وضعیت درازکش بیمار بعد از تجویز IV.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش درد و اسپاسم .

آموزش بیمار / خانواده

سریعا دارو را قطع نکنید؛ بی خوابی ، تهوع ، سردرد ، اسپاستیسیته ، تاکیکاردی بروز خواهند کرد ؛ دارو باید طی 2-1 هفته و بتدریج قطع گردد. رنگ ادرار ممکن است سبز ، سیاه یا قهوه ای شود. دارو را با الکل یا دیگر مضعف های CNS مصرف نکنید. از رانندگی و فعالیت های خطرناک نیازمند هوشیاری پرهیز نمایید. از مصرف داروهای OTC ( فرآورده های ضد سرفه ، آنتی هیستامین ها ) پرهیز کنید، مگر با دستور تجویز کننده.

Ritalin-SR

(R,C-II)

Concerta,Methylin,Ritalin,Methylphenidate   HCI

طبقه بندی

گروه دارویی:محرک CNS پیپریدین، گروه درمانی:محرک CNS(آنالپتیک)، گروه مصرف در حاملگی:NR

اشکال دارویی

Tab:10mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

اختلال هیپراکتیویته کمبود توجه(ADHD). کودکان 6 سال و بیشتر:5mg/d قبل از صبحانه و نهار ، افزایش به میزان 5-10mgهر هفته prn، تا 2mg/kg/d. حداکثر 60mg/d.نارکولپسی(Narcolepsy). بالغین:  30-45,10mg   PO   bid-tidدقیقه قبل از غذا.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، گلوکوم ، تیک های موتور، سندرم تورت. اضطراب بارز ، تنش ، تشنج ، Drug  Abuse . هیپرتانسیون، آنومالیEEG

عوارض جانبی

شایع: عصبانیت، بی خوابی ، سندرم تورت، گیجی، سردرد، آکاتزی(Akathisia)، دیسکینزی؛ تپش قلب ، آنژین، تاکیکاردی، تغییر فشار خون و نبض. خطرناک:تشنج؛آریتمی؛ ترومبوسیتوپنی، پورپورای ترومبوسیتوپنیک، لکوپنی؛ درماتیت اکسفولیاتیو، اریتم مولتیفرم

ملاحظات پرستاری

بررسی

BP,VS: ممکن است با آثار داروهای ضدهیپرتانسیون مقابله کند؛ چک کردن مکرر بیماران مبتلا به بیماری قلبی از نظر افزایش U/A,CBC.BP ، در بیماران دیابتی ؛ قند خون ، قند ادرار؛ ممکن است نیاز به تغییر دوز انسولین باشد، زیرا خوردن کاهش می یابد. قد، سرعت رشد هر 3 ماه در کودکان ؛ سرعت رشد ممکن است کاهش یابد . وضعیت منتال: خلق، آگاهی روانی، احساسات ، تحریک، بی خوابی، تهاجم. هشدار: علایم قطع : سردرد، تهوع، استفراغ، درد عضلانی، ضعف. اشتها، خواب ، تکلم. میزان توجه ، کاهش بیش فعالی (هیپراکتیویته) در اشخاص ADHD.

تجویز

حداقل6 ساعت قبل از hs برای جلوگیری از بی خوابی. آدامس ، آب نبات یا نوشیدن مکرر آب  برای دهان خشک.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش بیش فعالی یا توانایی برای بیدار ماندن .

آموزش بیمار/خانواده

کاهش مصرف کافئین (قهوه، چای، کولا، شکلات)؛ ممکن است تحریک و تحریک پذیری را بیفزاید. هشدار: از شکستن، خرد کردن یا جویدن فرآورده طولانی رهش (Time-Release) بپرهیزید. از مصرف فرآوردهای OTC بپرهیزید جز با دستور تجویز کننده. دارو را بتدریج و طی چند هفته قطع کنید وگرنه افسردگی ، افزایش خواب و لتارژی بروز می کند. از مصرف الکل بپرهیزید. تا پایدار شدن آثار دارو، از فعالیت های خطرناک بپرهیزید . در صورت نیاز استراحت کنید؛ در پایان روز احساس خستگی بیشتری می کنید.

Rheumax

(R)

Argesic,Methyl  Salicylate,Thermo-Rub

طبقه بندی

گروه دارویی: مشتق اسید سالیسیلیک ، گروه درمانی: ضد درد موضعی

اشکال دارویی

Top   Oint:30%

موارد، روش و مقادیر مصرف

التهاب و درد موضعی.مالیدن به مقدار کافی در موضع، چند بار در روز .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

اریتم، راش، سوزش، تاول، مسمومیت سیستمیک، سالیسیلیسم(وزوز گوش، تهوع واستفراغ).

ملاحظات پرستاری

آموزش بیمار /خانواده

روش صحیح استعمال پماد موضعی را بیاموزید . از دسترس کودکان دور نگهدارید، زیرا بوی خوشایند دارو ممکن است کودکان را به خوردن دارو وسوسه کند. این دارو ممکن است باعث تحریک موضعی و حتی مسمومیت سیستمیگ گردد. دارو را مطابق دوزاژ مصرف نمایید. از خود درمانی با این دارو بپرهیزید. در صورت سابقه حساسیت مفرط به سالیسیلات ، از مصرف آن پرهیز کنید. در صورت عدم بهبود درد و التهاب ، تجویز کننده را مطلع سازید.

Rogaine (R)

I.Systemic:Loniten

II.Topical:Minoxidil

طبقه بندی

گروه دارویی:وازودیلاتور محیطی، وازودیلاتور با اثر مستقیم، گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون، محرک رشد مو. گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

I.  Tab:10mg

II  . Solu For  Application:20mg/ml, 50mg/ml

Bulk

موارد، روش و مقادیر مصرف

هیپرتانسیون شدید . بالغین: شروع با 5mg  PO  qd . دوزاژ موثر معمول10-40mg/d حداکثر 10mg/d. کودکان کمتر از 12 سال: 0.2mg/kg  qd ( حداکثر 5mg). دوزاژ موثر معمول  0.25-1mg/kg/dدر یک یا دو دوز منقسم . حداکثر 50mg/d. طاسی با الگوی مردانه ( آلوپسی آندروژنتیکا) ، از دست دادن منتشر مو یا نازک شدن آن در زنان. بالغین: یک میلی لیتر در نواحی مبتلا bid برای 4 ماه یا بیشتر استعمال موضعی شود. کمک به پیوند مو ( غیر قطعی) . بالغین: موضعی مطابق فوق.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ، فئوکروموسیتوم ( خوراکی) ، حاملگی ( موضعی ).

عوارض جانبی

شایع: سیستمیک : ادم ، تاکیکاردی ، افوزیون پریکارد و تامپوناد ؛ افزایش وزن ، هیپرتریکوز ، تندرنس پستان ؛ موضعی : ندارد . خطرناک: سیستمیک : نارسایی قلبی ؛ سندرم استونس - جانسون ؛ موضعی : ندارد.

ملاحظات پرستاری

بررسی

تهوع ، ادم پاها و ساق پاها هر روز . رطوبت پوست ، خشکی غشاهای مخاطی برای بررسی وضعیت هیدراسیون . رال ، تنگی نفس ، ارتوپنه . الکترولیت ها : CO2, CI , Na , K . آزمونهای عملکرد کلیه : کاتکولامیها ، BUN، کراتینین . آزمونهای عملکرد کلیه: ALT،AST ، آلکالن فسفاتاز . BP و نبض . توزین روزانه ، I&O .

تجویز

TOP: یک میلی لیتر از دارو بدون توجه به وسعت ناحیه طاسی ؛ افزایش دوزاژ ، سرعت رشد مو را زیاد نمی کند . PO : با غذا برای جذب بهتر و کاهش علایم GI . با بتابلوکر و / یا دیورتیک برای درمان هیپرتانسیون .

اجرا/آماده سازی

نگهداری دارو از نور و حرارت .

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش BP یا افزایش رشد مو .

آموزش بیمار/خانواده

موهای بدن زیاد ولی بعد از قطع دارو عادی می شوند. پرهیز از قطع ناگهانی دارو . گزارش ادم گوده گذار ، گیجی ، افزایش وزن بیش از 5 پوند (2268 گرم) در هفته ، کوتاه شدن تنفس ، کبودی یا خونریزی ، ضربان قلب بیش از 20 تا در دقیقه بیش از نرمال ، سوء هاضمه شدید ، گیجی ، احساس سبکی در سر ، نفس نفس زدن ، آنژین یا تشدید علایم آنژین . مصرف دارو دقیقا مطابق دستور ، زیرا ممکن است عوارض جانبی شدید بوجود آید. TOP: در مصرف موضعی ، درمان باید برای مدت طولانی ادامه یابد ، در غیر این صورت موهای جدید می ریزند . از مصرف دارو در ناحیه غیر از پوست سر بپرهیزید.

Roxanol (R,C-II)

Astramorph    PF, MS   Contin, Morphine Sulfate

طبقه بندی

گروه دارویی:اپیوئید، گروه درمانی: ضد درد نارکوتیک ، گروه مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی

Inj   Solu: 10mg/1ml

Tab: 10mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

درد شدید. بالغین:  10mg    SC/IM   q4hیا  10-30mg   POیا 10-20mg  PRهر 4 ساعت prn، یا 30mg قرص ER هر8-12h یا تزریق اپیدورال 5mg از طریق کاتتراپیدورال هر 24h. کودکان:  0.1-0.2mg/kg    SC     q4hحداکثر 15mg. تسکین قبل از جراحی و کمک بیهوشی . بالغین:8-10mg    IM/SC/IV. کنترل درد در MIحاد. بالغین:8-15mg    IM/SC/IV. دوزهای کمتر اضافی ممکن است به فواصل 3-4h در صورت نیاز تجویز شوند. درمان کمکی ادم ریوی حاد. بالغین:10-15mg   IV تا سرعت حداکثر 2mg/min.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو، آسم حاد، انسداد راه هوایی فوقانی

عوارض جانبی

شایع: تسکین، خواب آلودگی، احساس مبهم، گیجی، کابوس؛ هیپوتانسیون؛ تهوع ، استفراغ ، یبوست ، ایلئوس، دهان خشک، اسپاسم صفراوی، بی اشتهایی؛ احتباس ادرار، کاهش میل جنسی؛ تعریق زیاد، ادم؛ وابستگی فیزیکی. خطرناک: تشنج؛ برادیکاردی، شوک، ایست قلبی؛ ترومبوسیتوپنی؛ دپرسیون تنفسی، آپنه، ایست تنفسی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

درد: محل ، نوع و ویژگی؛ تجویز دارو قبل از تشدید درد. وضعیت روده؛ یبوست شایع است. نسبتI&O؛ چک برای کاهش برون ده ادراری؛ ممکن است احتباس ادراری بروز کند. BP، نبض، تنفس(ویژگی، عمق وسرعت). تغییرات CNS: گیجی، خواب آلودگی، توهمات، سرخوشی(افوری)، سطح هوشیاری(LOC) ، واکنش مردمک. واکنش آلرژیک : راش، کهیر. اختلال عملکرد تنفسی : دپرسیون تنفسی؛ ویژگی. سرعت و ریتم تنفس؛ گزارش تعداد تنفس کمتر از 12 بار در دقیقه به تجویز کننده.

تجویز

تجویز با ضد استفراغ برای تهوع و استفراغ. تجویز در زمان شروع برگشت درد؛ تعیین فاصله دوزاژ براساس پاسخ بیمار ؛ دوز مداوم موثرتر از دوز prn است. IV بعد از رقیق کردن با 5 میلی لیتر یا بیشتر آب استریل یا NS؛ تجویز 15 میلی گرم یا کمتر طی 5-4 دقیقه ؛ تجویز از طریق تیوبY یا سه راهی استاپ کوک ؛ می توان به محلول IV افزود ، هر %1-1 میلی گرم رقیق شده در یک میلی لیتر D10W,D5W ، کلریدسدیم 0.9درصد ، کلریدسدیم 0.45درصد، رینگر وLR ، تجویز با پمپ انفوزیون و تیتراسیون براساس پاسخ بیمار. 

اجرا/آماده سازی

نگهداری دارو در ظرف مقاوم به نور و در درجه حرارت اتاق. کمک به بیمار هنگام حرکت. اقدامات احتیاطی : گذاردن کناره های تخت، نور شب، زنگ خبر در دسترس. قطع تدریجی بعد از مصرف طولانی.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش شدت درد.

آموزش بیمار/ خانواده

تغییر وضعیت به آرامی به علت بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک. گزارش هرگونه علایم حاکی از تغییرات CNS و واکنش های آلرژیک.وابستگی فیزیکی ناشی از مصرف طولانی. پرهیز از مصرف الکل و مضعف های CNS. علایم قطع :تهوع ، استفراغ ، کرامپ، تب، غش، بی اشتهایی.

ReVia (R)

Naltrexone   HCI

طبقه بندی

گروه دارویی:آنتاگونیست نارکوتیک(اپیوئید)، گروه درمانی:کمک سم زدایی نارکوتیک، گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Cap :25,50mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

کمک به نگهداری وضعیت بدون اپیوئید در افراد سم زدایی شده. بالغین: بدون منفی شدن تست نالوکسون درمان را شروع نکنید(0.2mg   IV ، در صورت عدم بروز نشانه های قطع بعد از 30 ثانیه ، 0.6mg  IV؛0.8mg  SC و تحت نظر گرفتن بیمار برای 20 دقیقه جهت نشانه های قطع). قبل از شروع درمان بیمار باید برای 10-7 روز بدون اپیوئید باقی مانده باشد(تست آنالیز ادرار). شروع با 25mg  PO در صورت عدم بروز نشانه های قطع طی یک ساعت، دوز اضافی 25mg. دوز نگهدارنده معمول50mg/24h   PO .الکیسم. بالغین:50mg/d  PO.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو، مصرف ضد درد اپیوئید. افراد وابسته به اپیوئید ، قطع حاد اپیوئید ، هپاتیت حاد یا نارسایی کبد. آزمایش ادرار مثبت از نظر اپیوئید.

عوارض جانبی

شایع: بی خوابی، اضطراب، عصبانیت، سردرد؛ تهوع، استفراغ ، درد شکم، درد عضلات و مفاصل. خطرناک:ایده خودکشی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

VS هر 5-3 دقیقه. ABGs شاملPO2 و PCO2 . نشانه های قطع در افراد وابسته به دارو. وضعیت قلبی: تاکیکاردی، هیپرتانسیون. اختلال عملکرد ریوی: دپرسیون تنفسی ؛ ویژگی، سرعت و ریتم تنفس؛ اگر سرعت تنفس کمتر از 10 بار در دقیقه است، محرک تنفسی باید تجویز شود.

تجویز

فقط با حضور وسایل CPR.

اجرا/آماده سازی

نگهداری دارو در ظرف کاملا دربسته.

ارزیابی

پاسخ درمانی: قطع مصرف خوراکی مخدر.

آموزش بیمار/ خانواده

در شروع درمان بیمار باید داروی قبلی را قطع کرده باشد. مصرف اپیوئید در طی مصرف این دارو ممکن است مهلک باشد، زیرا برای غلبه بر این آنتاگونیست ، دوز بالایی لازم است. کارت هشدار طبی مبنی بر مصرف مخدر و این دارو را همراه داشته باشید. در صورت نیاز به جراحی، کادر درمانی باید از مصرف این دارو اطلاع داشته باشند.

Regitine (R)

Phentolamine Mesylate

طبقه بندی

گروه دارویی:بلوکر آلفاآدرنرژیک،گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون برای فئوکروموسیتوم،وازودیلاتور جلدی،گروه مصرف در حاملگی:C

اشکال دارویی

Inj Solu: 10mg/ml

موارد،روش ومقادیر مصرف

کمک تشخیصی فئوکروموسیتوم  بالغین:5mg IV/IM  کودکان:1mg IV یا3mg IM  کنترل یا جلوگیری از هیپرتانسیون حمله ای بلافاصله قبل یا حین فئوکروموسیتومکتومی .بالغین:1-2h ,5mg IM/IV قبل از جراحی،تکرار در صورت نیاز؛5mg IV طی جراحی در صورت اندیکاسیون.کودکان:1-2h , 1mg IM/IV قبل از جراحی،تکرار در صورت نیاز؛1mg IV طی جراحی در صورت اندیکاسیون.جلوگیری یا درمان نکروز درم و پوسته پوسته شدن محل خروج نوراپی نفرین وریدی از رگ.بالغین و کودکان: تزریق 5-10mg در 10ml NS در محل مبتلا،یا افزودن 10mg به هر لیتر از محلولIV حاوی نوراپی نفرین  درمان کمکی ناتوانی جنسی(Impotence) در مردان (غیرقطعی).بالغین:0.5-1mg تزریق داخل کاورنوس،معمولا با تزریق 30mg پاپاورین کریز هیپرتانسیون ناشی از آمین های سمپاتومیمتیک(غیرقطعی).بالغین: 5-15mg IV  درمان کمکی نارسایی قلبی سمت چپ ثانویه به MI حاد (غیر قطعی)  بالغین: 170-400mcg/min انفوزیون IV  

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو،آنژین،بیماری شریان کرونر(CAD) یا MI یا سابقهMI  

عوارض جانبی

شایع: گیچی،ضعف،فلاشینگ،هیپوتانسیون،احتقان بینی،اسهال ،تهوع،استفراغ.خطرناک:انسداد مغزی عروقی؛شوک،آریتمی،MI

ملاحظات پرستاری

بررسی

الکترولیتها:CO2,Cl,Na,K؛توزین qd ،I&O .BP خوابیده وایستاده قبل از شروع درمان،وسپس هر 4 ساعت. تهوع ، استفراغ،اسهال،ادم در پاهاوساق پاها هرروز؛تورگور پوست،خشکی غشاهای مخاطی برای وضعیت هیدراسیون،هیپوتانسیون وضعیتی،وضعیت قلبی (نبض ،ECG ).

تجویز

آدامس،آب نبات یا نوشیدن مکرر آب برای خشکی دهان.   با در دسترس بودن داروی وازو پرسور.بعد از D/C تمام داروها برای 24 ساعت.   IV بعد از رقیق کردن 5 میلی گرم در یک میلی لیتر آباستریل تزریقی؛تجویز با سرعت 5 میلی گرم یا کمتر در دقیقه؛وضعیت دراز کش بیمار در طی تجویز دارو.   Cont Inf : رقیق کردن 10-5 میلی گرم در 500 میلی لیترD5W وتیتراسیون بر اساس پاسخ بیمار؛ 1میلی گرم در لیتر را می توان به نوراپی نفرین در محلول IV برای جلوگیری از نکروزپوست اضافه کرد.

ارزیابی

پاسخ درمانی:کاهش BP .

آموزش بیمار/خانواده

بیمار در طی درمان ویک ساعت بعد از آن باید استراحت نماید.

Rythmol (R)

Propafenone HCI

 طبقه بندی

گروه دارویی : آنتاگونیست کانال سدیم،  گروه درمانی : ضد آریتمی،  گروه مصرف در حاملگی : C

 اشکال دارویی

Tab : 150 , 500mg  

موارد ، روش و مقادیر مصرف

سرکوب آریتمی های بطنی مهلک بالغین : شروع با 150mg PO q8h ، افزایش احتمالی دوزاژ به 225mg q8h بعد از 4-3 روز و در صورت نیاز افزایش به 300mg q8h حداکثر 900mg/d .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو ؛ نارسایی قلبی شدید یا کنترل نشده . شوک قلبی ؛ اختلال هدایت AV , SA با داخل بطنی بدون پیش میکر برادیکاری ، هیپوتانسیون واضح ، اختلالات برونکواسپاستیک یا عدم بالانس الکترولیتی

 عوارض جانبی

شایع : گیجی   خطرناک : نارسایی قلب، حوادث پروآریتمیک (تاکیکاردی بطنی ، PVCS ، فیبریلاسیون بطنی )

 ملاحظات پرستاری

بررسی

وضعیت GI ، اجابت مزاج و دفعات آن وضعیت قلبی : سرعت ، ریتم و کیفیت ضربان قلبی . CXR ، آزمون عملکرد ریوی در طی درمان نسبت I&P و چک کاهش برون ده ادراری . BP و بررسی نوسانات آن . سمع ریه ها ؛ رالهای دو طرفه ممکن است در CHF شنیده شوند . افزایش تنفس ، افزایش نبض ؛ دارو باید D/C شود . مسمومیت ترمور ظریف ، گیجی عملکرد قلبی : کنترل سرعت ، ریتم و ویژگی تنفس به طور مداوم .

 ارزیابی

پاسخ درمانی : فقدان اختلال ریتم قلبی

آموزش بیمار / خانواده

پرهیز از فعالیت های خطرناک تا پایداری آثار دارو . گزارش تب و لرز ، جراحت گلو ، خونریزی وکوتاه شدن تنفس .همراه داشتن کارت هشدار طبی مبنی بر اختلال ریتم قلبی و مصرف این دارو .

Relefact TRH (R)

TRH , Antepan , Protirelin

طبقه بندی

گروه دارویی : هورمون آزاد کننده هیپوتالاموس ،  گروه درمانی : ارزیاب تیروئید، گروه مصرف در حاملگی : D

 اشکال دارویی

Inj Solu : 200mcg/ml

 موارد ، روش و مقادیر مصرف

ارزیابی محور هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید برای تشخیص هیپرتیروئیدی خفیف ، هیپوتیروئید اولیه و بیماری گریوز چشمی . بالغین : 0.5mg IV کودکان : 7mcg/jg IV (حداکثر 0.5m  ) توجه : امروزه در بسیاری از موارد به جای استفاده از پروتیرلین روش ایمونواسی TRH به کار می رود . توجه : هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) ، آزاد شدن هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH) را از هیپوفیز قدامی تحریک می کند . لذا این دارو را می توان برای تعیین کاهش یا افزایش TSH در شرایط بالینی مختلف و یا تأیید کاهش مناسب پاسخ TSH بر اثر مصرف  هورمونهای تیروئید به کار برد 

 موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

 عوارض جانبی

شایع : احساس مزه بد یا خشکی دهان ، بر افروختگی پوست ، سردرد ، منگی ، تهوع ، درد معده ، احساس دفع فوری و مکرر ادرار .

 ملاحظات پرستاری

بررسی

BP قبل از تست و سپس چند بار در طول 15 دقیقه بعد از مصرف دارو و گزارش به تجویز کننده . TSH سرم (تهیه نمونه فوراً بعد از تست و سپس 30 و 60 دقیقه بعد از مصرف دارو ) و گزارش به تجویز کننده . حساسیت دارویی و واکنش آلرژیک ، بیماری قلبی عروقی ، هیپرتانسیون و بیماری انسدادی عروقی .

 تجویز

NPO به مدت 6 ساعت (نخوردن غذا ) یا خوردن غذای کم چرب قبل از تست به علت تداخل چربی با تستس TSH ( به جز کم کاری هیپوفیز ) . تجویز دارو در حالت درازکش و باقیماندن بیمار حداقل تا 15 دقیقه بعد از آن در همان وضعیت ، زیرا خطر بروزهیپوتانسیون وجود دارد . تزریق IV طی 30-15 ثانیه . در صورت نیاز به تکرار تست ، حداقل 7 روز صبر کنید .  

Regonol (R)

Mestinon , Pyridostigmine Bromide

طبقه بندی

گروه دارویی : مهار کننده کولین استراز، گروه درمانی : محرک عضلانی، گروه مصرف در حاملگی : NR

 اشکال دارویی

Tab : 10mg

C Tab : 60mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

میاسنتی گراو (Myasthenia Gravis) بالغین : 60-180mg PO bid or gid  دوز معمول 600mg/d ، ولی تا 1500mg/d ممکن است مورد نیاز باشد . تعدیل دوزاژ بر اساس پاسخ و تحمل بیمار . کودکان: 7mg/kg/24h PO در 6-5 دوز منقسم توجه : این دارو فرم غیر ژنریک قرص SR معادل 180mg دارد .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو و آنتی کولین استرازها ، انسداد مکانیکی روده یا دستگاه ادراری

عوارض جانبی

شایع : ندارد خطرناک : برادیکاری ، برونکواسپاسم ، انقباض برونش

 ملاحظات پرستاری

بررسی

VS ، تنفس هر 8 ساعت نسبت به I&O ، چک برای احتباس ادرار یا بی اختیاری ادراری . برادیکاری ، هیپوتانسیون ، برونکواسپاسم ، سردرد ، گیجی ، تشنج ، دپرسیون تنفسی ، در صورت بزرو مسمومیت ، دارو را D/C نمایید .

تجویز

فقط در صورت آماده بودن آتروپین سولفات برای درمان بحران کولینرژیک . فقط بعد از D/C تمام داروهای کولینرژیک . افزایش دوز برای تولرانس دارویی . دوز زیاد بعد از ورزش یا خستگی . با معده خالی برای جذب بهتر . تزریق IV داروی رقیق نشده از طریق تیوپ Y یا سه راهی استاپ کوک با سرعت 5/0 میلی گرم یا کمتر در دقیقه .

اجرا / آماده سازی

نگهداری در درجه حرارت اتاق

ارزیابی

پاسخ درمانی : افزایش قدرت عضلانی ، گرفتن اشیا در دست ، بهبود راه رفتن ، فقدان تنفس سخت ( درصورت شدید بودن )

 آموزش بیمار / خانواده

هشدار : از شکستن ، خردکردن یا جویدن اشکال دارویی SR بپرهیزید . این دارو برای درمان بیماری شما تجویز نشده است . بلکه فقط علایم را بهبود می بخشد . همراه داشتن کارت هشدار طبی (Medical Alert ID) مخصوص میاستنی گراو و داروهای تجویزی

Relaxa-Tabs (R)

Anthisan , Histamed , Pyrilamine Maleate

طبقه بندی

گروه دارویی : مشتق اتیلن دیامین  گروه درمانی : آنتی هیستامین (آنتاگونیست رسپتور H1 )  گروه مصرف در حاملگی : C

 اشکال دارویی

C Tab : 25 , 50mg

 موارد ، روش و مقادیر مصرف

بهبود علامتی واکنش حساسیت مفرط و اختلالات خارش دار پوست . بالغین : 25-50mg tid-qid آنتی هیستامین بالغین : 25-50mg q6-8hکودکان 6 سال و بیشتر : 12.5-25mg q6-8hتسکین بخش خواب آور بالغین : 20-30min , 2.5-50mg قبل از خواب

 موارد منع مصرف

رجوع به Chlorpheniramine

عوارض جانبی

رجوع به Chlopheniramine

 ملاحظات پرستاری

بررسی

نسبت I&O و توجه به احتباس ادرار ، تکرر ادرار ، دیزوری ؛ D/C دارو با بروز این علایم . CBC در درمان درازمدت ، زیرا ممکن است آنمی همولیتیک بروز کند ، هر چند که نادر است . دیسکرازی های خونی ، ترومبوسیتوپنی ، اگرانولوسیتوز(نادر) وضعیت تنفسی از جمله سرعت و ریتم تنفس ، افزایش ترشح برونشی ، ویزینگ و احساس فشار در قفسه سینه . وضعیت قلبی از جمله تپش قلب ، افزایش نبض ، هیپوتانسیون .

 تجویز

باغذا یا شیر برای کاهش علایم GI ، هرچند ممکن است جذب اندکی کاهش یابد .

 اجرا / آماده سازی

آب نبات ، آدامس ، یا نوشیدن مکرر آب برای مقابله با خشکی دهان .

 ارزیابی

پاسخ درمانی ، فقدان علایم آلرژی و خارش .

 آموزش بیمار / خانواده

گزارش کنفوزیون ، تسکین و هیپوتانسیون به تجویز کننده . پرهیز از رانندگی و دیگر فعالیت های خطرناک در صورت بروز خواب آلودگی . پرهیز از مصرف الکل و دیگر مضعف های  CNS. قطع دارو ، چند روز قبل از تست پوستی .  

Resulax

(R)

Sorbitol, Sorbilax,Sorbox

طبقه بندي

گروه دارويي: Polyol، گروه درماني:ملين اسموتيک، گروه مصرف در حاملگي:C

اشکال دارويي

Pow:5g/Pack

موارد،روش و مقادير مصرف

يبوست. توجه: سوربيتول به صورت PO يا  PR به عنوان ملين اسموتيک به کار مي رود. دوز پيشنهادي 20-50mg مي باشد. بالغين: 120ml محلول25-30%  با روشPR. کودکان 11-2 سال: 30-60ml محلول25-30% با روش PR.

موارد منع مصرف

رجوع به Sodium Sulfate

عوارض جانبي

رجوع به Sodium Sulfate

ملاحظات پرستاري

آموزش بيمار/ خانواده

استفاده مکرر و دراز مدت از ملين توصيه نمي شود، زيرا ممکن است تون روده از بين برود. اين دارو ممکن است باعث اسهال شود؛ در اين صورت تجويز کننده را در جريان قرار دهيد. اين دارو ممکن است باعث نفخ در بيماران شود. از سوربيتول به عنوان شيرين کننده و منبع کربوهيدرات در فرآورده هاي رژيمي (از جمله مربا، نوشابه و غيره) جهت ديابتي ها استفاده مي شود؛ در اين موارد نيز به اثر مسهل دارو هم توجه داشته باشيد. سوربيتول در برخي ميوه ها و سبزيجات وجود دارد؛ هرچند مصرف ميوه ها  و سبزيجات خود باعث جلوگيري از يبوست مي شود. براي جلوگيري از يبوست ، در صورتي که منعي وجود نداشته باشد، آب و مايعات فراوان مصرف کنيد، رژيم غذايي پرفيبر ميل نماييد و فعاليت و ورزش را جزء برنامه زندگي قرار دهيد.

Rovamycin

(R)

Dicorvin , Spiramycin

طبقه بندي

گروه دارويي: ماکروليد ، گروه درماني: آنتي بيوتيک ، گروه مصرف در حاملگي:C

اشکال دارويي

S Tab: 500mg

موارد ، روش و مقادير مصرف

طيف اثر مشابه اريترومايسين . بالغين:2-3g/d  PO در 2 دوز منقسم ( عفونت شديد 4-5g/d).کودکان :  50-100mg/kg/d  PO در دوزهاي منقسم .

موارد منع مصرف

حساسيت مفرط به دارو ، درمان مننژيت

عوارض جانبي

اختلالات GI

ملاحظات پرستاري

آموزش بيمار / خانواده

مصرف دارو 2 ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از غذا. دوزاژ توصيه شده دارو را مصرف کنيد. دوره درمان را کامل کنيد. بعد از تهيه نمونه کشت (C&S) دارو را شروع کنيد. مصرف اين دارو در شيردهي توصيه نمي شود. عوارض جانبي را به اطلاع عوارض جانبي را به اطلاع تجويز کننده برسانيد: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، خونريزي از دماغ ، خستگي ، احساس فشار در قفسه سينه ، احساس سرما در حلق يا دهان.

Razepam (R)

Temazepam, Restoril 

طبقه بندی

گروه دارویی: بنزودیازپین. گروه درمانی: سداتیو- هیپنوتیک (مسکن- خواب آور). گروه مصرف در حاملگی: X.

اشکال دارویی

Cap: 7.5, 15, 30mg

موارد، روش و مقادیر مصرف

بی خوابی. بالغین: 15-30mg hs PO. پیران: 7.5mg hs PO.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به بنزودیازپین ها، حاملگی، شیردهی، پورفیری متناوب.

عوارض جانبی

شایع: لتارژی، خواب آلودگی، تسکین در طول روز. خطرناک: لکوپنی، گرانولوسیتوپنی(نادر).

ملاحظات پرستاری

بررسی

آزمونهای خونی: ALT, AST، بیلیروبین (در درمان دراز مدت). وضعیت منتال: خلق، آگاهی روانی، احساسات، حافظه دور و نزدیک. دیسکرازیهای خونی: تب، جراحت یا درد گلو، کبودی، راش، زردی، خونریزی از بینی (نادر). نوع اختلال خواب: شروع خواب، طول خواب.

تجویز

بعد از خاموش کردن سیگار جهت جلوگیری از آتش سوزی. بعد از امتحان کردن روش های کانسرواتیو (محافظه کارانه) برای بی خوابی. 1-5/0 ساعت قبل از hs برای جلوگیری از بی خوابی. با معده خالی برای شروع اثر سریع. با غذا در صورت بروز علایمGl.

اجرا / آماده سازی

کمک به بیمار هنگام حرکت بعد از مصرف دوز دارو. اقدامات احتیاطی جهت سلامت بیمار: نورشب، زنگ خبر در دسترس. چک کردن بلع کامل دارو توسط بیمار. نگهداری در ظرف کاملاً در بسته و در محیط خنک.

ارزیابی

پاسخ درمانی: توانایی در خوابیدن هنگام شب، کاهش بیدار شدن صبح زود در صورت مصرف این دارو برای بی خوابی.

آموزش بیمار / خانواده

پرهیز از رانندگی و دیگر فعالیت های نیازمند هوشیاری تا زمان پایدار شدن علایم بیمار و عوارض دارو. پرهیز از مصرف الکل یا دیگر مضعف های CNS به علت بروز دپرسیون شدید CNS. بروز اثر دارو ممکن است نیاز به 2 شب داشته باشد. روش های جانشین جهت بهبود خواب: مطالعه، ورزش یا فعالیت جند ساعت قبل از hs، حمام گرم، شیرگرم، TV، خودهیپنوزی (Self-Hypnosis)، تنفس عمیق. خماری و اختلال حافظه در پیران شایع است ولی از باربیتورات ها کمتر شایع می باشد. جلوگیری از حاملگی در طول مصرف ای دارو.

Retinoic Acid

(R)

Tretinoin, Locacid, Renova, Retin-A

طبقه بندی

گروه دارویی: رتینوئید، مشتق ویتامین A. گروه درمانی: ضدنئوپلاسم، ضد آکنه. گروه مصرف در حاملگی: C.

اشکال دارویی

Top Cream/Lot: 0.05%

Top Gel: 0.025%

Bulk

موارد، روش و مقادیر مصرف

آکنه ولگاریس. بالغین و کودکان: ناحیه را تمیز کنید و سپس محلول را hs به کار برید. آسیب پوستی ناشی از نور (چروک) (غیر قطعی). بالغین: محلول %0.05 یا کرم %0.025 تا %0.1 روزانه برای حداقل 4 ماه.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به ویتامین A یا اسید رتینوئیک.

عوارض جانبی

پوسته ریزی، اریتم، تاول، دلمه، هیپوپیگمانتاسیون، هیپرپیگمانتاسیون، درماتیت تماسی.

ملاحظات پرستاری

بررسی

بررسی نواحی درگیر بدن، عوامل کمک کننده یا تشدید کنندۀ؛ کیست، خشکی، خارش؛ ضایعات ممکن است در ابتدای درمان بدتر شوند.

تجویز

روزی یک مرتبه قبل از hs تجویز نمایید؛ پس از مصرف ناحیه را با گاز بپوشانید.

اجرا / آماده سازی

نگهداری دارو در درجه حرارت اتاق. شستشوی دست بعد از استعمال.

ارزیابی

پاسخ درمانی: کاهش در اندازه و تعداد ضایعات.

آموزش بیمار / خانواده

پرهیز از استعمال دارو بر روی پوست نرمال، چشم ها، بینی و دیگر مخاطات. پرهیز از نور خورشید، لامپ های خورشیدی؛ پوشیدن لباس بلند و محافظ و استفاده از ضد آفتاب. درمان با این دارو ممکن است باعث گرما، سوزش، خشکی و کنده شدن پوست شود. می توان لوازم آرایش را روی این دارو مصرف کرد ولی از لوسیون های تراشنده استفاده نکنید. ممکن است 3-1 هفته اول درمان، راش بروز کند. این دارو فقط علایم را برطرف می کند ولی بیماری را درمان نمی کند. آثار درمانی ممکن است در 3-2 هفته ملاحظه شوند ولی تا بعد از هفته ششم ممکن است به حد مطلوب نرسند.

Retinol

( R )

Vitamin  A, Aquasol A

طبقه بندی

گروه دارویی : ویتامین محلول در چربی ، گروه درمانی : ویتامین ،گروه مصرف در حاملگی : A ( بیش ازx:RDA )

 اشکا ل  دارویی

Cap/Chew Tab : 25000IU, 50000IU

Inj Solu : 50000IU/ml

Drop : 50000IU/ml (10ml)

Ophth Oint : 250IU/g

 موارد ، روش ومقادیر مصرف

کمبود شدید ویتامین A باXerophthalmia ( خشکی چشم )

بالغین و کودکان بیش ا ز 8 سا ل  : 500000 IU/d PO برای 3 روز ، سپس 50000 IU/D  PO برای 14 روز ، آنگاه دوز نگهدارنده 10000-20000  IU/d PO برای 2 ماه ، سپس تغذیه کافی و مکمل ویتامین َ بر اساس  RDA .

کمبود شدید ویتامین  A

بالغین و کودکان بیش از 8 سا ل :  100000 IU/d  PO/IM برای 3 روز ، سپس 50000 IU/d PO/IM برای 14 روز ، آنگاه دوز نگهدارنده 10000-20000  IU/d  PO برای 2 ماه ، سپس تغذیه کافی ومکمل ویتامین A  بر اساس RDA .

کودکان 8-1 سال : 17500-35000  IU/d  IM برای 10 روز .

شیرخواران کمتر از 1 سال :  7500-15000 IU/d  IM برای 10 روز .

درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین A مثل خشکی چشم

بالغین و کودکان : 1Cm پماد 3-2 بار در روز روی چشم مالیده می شود .

RDA

نوزادان و شیر خواران تا 1 سال :  1250 IU

کودکان 3-1 سال : 1330 IU ،کودکان 6-4 سال : ،665 IU کودکان 10-7 سال : 2330 IU ،مردان بیش از 11 سال : 3330 IU ،زنان بیش از 11 سال : ،2665 IU زنان حامله : 2665 IU

زنان شیرده ( 6 ماه اول ) : 4330 IU ،زنان شیرده ( 6 ماه دوم ) : 4000 IU

 موارد منع مصرف

- فرم خوراکی : سندرم سوء جذب

- هیپرویتامینوز A ، حساسیت مفرط به دارو

- تزریق وریدی

 عوارض جانبی

شایع : ندارد .

خطرناک :افزایش فشار داخل جمجمه ، سیروز ، شوک آنافیلاکتیک

ملاحظات پرستاری

بررسی

- وضعیت تغذیه ای : سبزیجات سبز تیره و زرد ، میوه های زرد یا نارنجی ، غذاهای غنی شده با ویتامین A ، جگر ، زرده تخم مرغ .

- کمبود ویتامین A : کاهش رشد ، شب کوری ، ناخن خشک وشکننده ، ریزش مو ، سنگهای ادراری ، افزایش عفونت ، هیپرکراتوز پوست ، خشکی قرنیه .

 تجویز

- مصرف PO با غذا برای جذب بهتر .

 اجرا / آماده سازی

- نگهداری دارو در ظرف کاملا  در بسته و مقاوم به نور .

 ارزیابی

- پاسخ درمانی : افزایش سرعت رشد ، وزن ، فقدان پوست و مخاطات خشک ، فقدان شب کوری .

 آموزش بیما ر/ خانواده  

- اگر دوزی رافراموش کردید ، آن را مصرف نکنید .

- معاینات مرتب چشمی در طی درمان .

- پرهیز از مصرف همزمان ویتامین A وپارافین خوراکی .

- گزارش تهوع ، استفراغ ، ترک لب ، ریزش مو و سردرد به تجویز کننده .

- مصرف دوزاژ توصیه شده و نه بیشتر .

- روش صحیح استفاده از پماد چشمی .  

Retrovir

(R)

 AZT , Zidovudine  

طبقه بندي  

گروه دارويي : آ نالوگ تيميدين  .  گروه درماني : ضد ويروس .  گروه مصرف در حاملگي : C  

اشکال دارويي  

Cap : 100, 250mg

Syr : 50mg / 5ml  

موارد ، روش و مقادير مصرف  

عفونت HIV علامت دار ، AIDS يا کمپلکس پيشرفته وابسته به AIDS .    بالغين : ( 600mg/d ) 100mg  PO  q4h . يا 1-2mg/kg IV Inf ( با سرعت ثابت طي 1h ) هر4h براي دوز تام 6mg/kg/d .   کو د کان 3 ماه تا  12 سال : 180mg/m2  q6h ( 720mg/m2/d ) ، حداکثر 200mg  q6h .    عفونت HIV بدون علامت (CD4<500mm3 ) .  بالغين : 100mg  PO  q4h در موقع بيداري ( مجموعا 5 دوز يا 500mg روزانه ) . يا 1mg/kg IV  طي 1hهر4h در موقع بيداري ( 5mg/kg/d ) .    کودکان 3 ماه تا 12 سال : 180mg/m2 q6h (720mg/m2/d  PO ) ،حداکثر 200mg  q6h .   انتقال مادر به جنين HIV .   بالغين : دوز مادر: 100mg PO q4h موقع بيداري ( مجموعا 5 دوز روزانه ) تا شروع زايمان . در طي زايمان 2mg/kg IV طي 1h ، سپس انفوزيون مداوم 1mg/kg/h تا کلامپ بند ناف . دوز شيرخوار :  2mg/kg PO q6h با شروع 12h بعد از تولد وتداوم تا 6 هفته . يا 1.5mg/kg IV Inf طي 30 دقيقه q6h .   توجه : اين دارو فرم غير ژنريک تزريقي  200mg/20ml دارد .  

موارد منع مصرف  

حساسيت مفرط به دارو

عوارض جانبي  

شايع : راش و تب .  خطرناک : تشنج ، سرکوب شديد مغز استخوان ( منجر به آ نمي ) ، آ گرانولوسيتوز ، ترومبوسيتوپني .  

ملاحظات پرستاري  

بررسي

 CBC هر 2 هفته ، توجه به کاهش گرانولوسيت و Hgb ، در صورت پايين بودن ،قطع موقت دارو و تجويز مجدد با بهبود هماتولوژيک ، ممکن ا ست نياز به انتقال خون باشد ، بار ويروسي ، شمارش CD4 پايه و درطول درمان .  

تجويز

کپسول دارو بايد کاملا بلعيده شود .   کوتريموکسازول ، پيريمتامين يا آ سيکلووير مطابق دستور جهت جلوگيري از عفونت هاي فرصت طلب و توجه به سميت عصبي ناشي از اين داروها . IV : دارو را با D5W به مقدار 1mg/0.25ml يا بيشتر تا غلظت 4mg/ml يا کمتر رقيق کنيد و طي يک ساعت تزريق نماييد .  

اجرا / آماده سازي  

نگهداري دارو در محيط خنک و دور از نور .

 ارزيابي  

ديسکرازي هاي خوني ( آ نمي ، گرانولوسيتوپني ) : کبودي ، خستگي، خونريزي، التيام ضعيف .  

آموزش بيمار / خانواده  

علايم GI وبي خوابي بعد از 4-3 هفته بهبود مي يابند .    اين دارو براي درمان ايدز نيست ، بلکه علايم را کنترل مي کند .   گزارش جراحت گلو ، غدد لنفاوي متورم ، ناراحتي يا کسالت عمومي و تب به تجويز کننده ، ممکن است عفونت هاي ديگري هم بروز کنند.   بيمار همچنان عفوني است و باعث انتقال ويروس ايدز به ديگران مي شود .    ويزيت هاي پيگيري بيماري لازم است ، زيرا ممکن ا ست سميت جدي بروز کند ، CBC بايد هر 2 هفته انجام شود .  دارو بايد هر 4 ساعت و با فواصل مساوي حتي در طول شب مصرف گردد، اين دارو را 30 دقيقه قبل از غذا يا بعد از غذا مصرف کنيد .   در صورت مصرف همزمان محصولات دارويي OTC ، واکنش هاي دارويي شديد ممکن ا ست بروز کنند ، لذا مصرف آ سپرين ، ا ستامينوفن يا ايندومتاسين را قبلا با تجويز کننده مشورت نماييد .   داروهاي ديگري هم براي جلوگيري از ديگر عفونت ها ضروري است .   اين دارو ممکن است باعث غش يا گيجي شود .